Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar één uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben? Doch hij antwoordende, zeide tot éénen van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt ge niet met mij eens geworden voor eenen penning?"

Zóó, wilde de Heiland zeggen, is het eveneens met Mijnen Hemelschen Vader en Mijzelf. Door onze vrijmacht alleen kunnen wij de eene meer en de andere minder geven; en het staat niet aan zondige, kortzichtige menschen te beoordeelen, waarom dit zóó is, en niet anders geschiedt.

Nog verder toonde de Heere Jezus dit aan, wanneer Hij in de gelijkenis deze woorden hooren liet, die op Hem en Zijnen Vader van toepassing waren: „Of is het Mij niet geoorloofd te doen met het mijne,wat Ik wil? Of is uw oog boos, omdat Ik goed ben? Alzoo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren." Met deze laatstgenoemde ' uitdrukking, nnolloï ydq dai xltjToï, oliya dè èufaxrot," wilde de Heiland aantoonen, dat eveneens als de heer des huizes vele arbeiders had geroepen en weinigen uitgelezen of uitverkoren waren, het insgelijks was in het Godsrijk. De boodschap des heils wordt aan vele zondaren, ja, als 't ware universeel gebracht, doch de uitkomst bewijst, dat er maar zeer weinigen ware geloovigen of uitverkoren zijn.

Zal men nu zoo vermetel zijn om de schuld aan den Heere te wijten?

Sluiten