Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welaan! zetten we ons dan neder om bij 'tlicht van de eeuwige geopenbaarde Waarheid van onzen Gfod helderheid te verkrijgen; en laat ons putten uit de bron — de ware heilfontein, waaruit ieder waarachtig dorstend Adamskind tot lessching zijner ziel het eeuwig levend water kan bekomen. „Maar zoo wie gedronken zal hebben van het water dat Jk (Jezus) hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet meer dorsten; maar het water dat Ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water opspringende tot in het eeuwige leven." Joh. 4: 14.

Dierbare woorden onzes gezegenden Verlossers! hoe menigwerf hebben niet vele vermoeide, hoopelooze en geestelijk dorstige zielen zich met dezelve mogen verlustigen in den geest, om nabij Hem de Hemelsche Fontein te wezen! Ja, die door de genade Gfods zijne ware schapen zijn geworden, hebben zich te midden van de vele moeielijkheden hier op aarde als vermoeide en dorstige pelgrims bij Jezus goed bevonden, even als de Samaritaansche vrouw!... Doch gaan we verder.

Wij zouden eenige nadere uitlegging, aan- en terechtwijzing geven, wat wij naar onze zienswijze het best zouden oordeelen, om te weten te komen waaraan' een Christen kan weten of hij uitverkoren is tot de zaligheid. Zij die zich als Christenbelijders vaak hebben gestooten aan het leerstuk der Praedestinatie, Verkiezing en Verwerping, gingen aan een groot euvel mank. Zij redeneerden — en we willen ter goeder trouw aannemen, dat zij onder de godvruchtigen behoorden — dat (zooals we reeds

Sluiten