Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst hebben gehad met de broeders en zusters der gemeente, en dat de leden, ten getale van misschien ruim 100, die alles weten wat de protesteerenden tegen den kerkeraad hebben, desniettemin in een opgewekte stemming, allen op 7 of 8 na, verklaard hebben, dat ze den kerkeraad en leeraar liefhebben en hun hun volkomen vertrouwen schenken. Gij zult U zeker hierover ter wille van den kerkeraad en de gemeente hartelijk met ons verblijden en den Heere er voor danken, en het zal U nu te duidelijker zijn, dat de kerkeraad hierdoor in de overtuiging versterkt is, dat hij uwe komst herwaarts niet nuttig acht en evenmin noodig. „Met broedergroete,

„Uwe broeders in Chr.

„De kerkeraad,

„Baarn, ig^t.) A. H. Gezelle Meerburg, Pres.

2 Maart '87. „ H. Brullbman, Scriba."

De commissie was verslagen over dit schrijven.

Ons doel echter hier is voornamelijk om te vragen, of die wijze van doen in die gemeentevergadering wel geschikt was om gunstig te werken op die 7 of 8, onder welke ook de 4 personen waren, hier in kwestie? Moesten niet op verzoek van den leider dier verg. zij, die kerkeraad en leeraar nog liefhadden en vertrouwen in hen stelden, opstaan? En werden daardoor dan niet zij, die toen bleven zitten (waarvan deze immers verklaarden, dat zij dat deden, niet omdat zij die liefde, maar wel omdat zij dat volle vertrouwen misten?), openlijk voor de gemeente en die met haar vergaderd waren, als ten toon gesteld ? Kon dat wel anders dan kwaad werken op die 7 of 8 ?

De commissie (om tot haar weder te keeren) besloot weer, ondanks dien brief, om toch, ter uitvoering van den haar opgedragen last, op 4 Maart naar Baarn te gaan, en verzond daarvan op den 3en tegen den avond bericht aan den kerkeraad, met broederlijken aandrang om zich toch niet tegen de classis te verzetten.

Vrijdag 4 Maart, 's morgens te 10 ure, kwam de comm. te Baarn en begaf zich naar de consistorie. (Ds. van Mantgem was onverwacht, om ernstige ongesteldheid in de familie, naar Z.-Holland afgereisd, doch had den secundus aangeschreven, die echter toen niet te Baarn verschenen is.) Toen de comm. bij de consistorie kwam, schoot de dienstbode des leeraars achter uit de pastorie toe, en zeide dat zij den sleutel zou halen om de deur te openen en de kachel aan te leggen. Toen dit was geschied, wachtte de comm. geruimen tijd in het kerkgebouw en de consistorie, doch zij bleef alleen; ook verscheen er nie-

Sluiten