Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

notulen alzoo voort: „Ds. van der Linden vraagt nu het woord, en stelt voor om te beproeven om met Baarn tot een consiliant (verzoenend) voorstel te komen, n.1. om de zaak, die nu van de protesteerenden op de classis is, met de zaak of het protest, dat er reeds van hen is voor de provincie, tegelijk naar de provincie te doen gaan, en dat dan de commissie der classis voor Baarn door de provincie worde aangevuld tot eene comm. voor Baarn. Dit voorstel wordt echter niet aangenomen. Het voorstel, dat aangenomen wordt, is dit: De zaak, die de classis nu onderhanden heeft, houdt de verg. hangende, doch daar er reeds een protest van de protesteerende leden van Baarn voor de provincie ligt, en beide zaken tot een grooter geheel behooren, zoo zal de classis eerst afzien den loop van het protest bij de provincie, mogelijk dat de provincie breeder in de zaak inkomt." Dit tweede voorstel, van den voorzitter, eenigszins wijziging van het eerste, werd, in stemming gebracht met het eerste, met meerderheid van stemmen aangenomen. Daarna vond er verzoening plaats onder de broederen der classis, waarover echter in de e.v. vergadering verschil bleek te bestaan, of die verzoening eene algemeene dan wel eene alleen over persoonlijkheden was geweest. De meerderheid der classis verklaarde zich voor het eerste; de kerkeraad van Amersfoort voor het laatste: want was niet alles daarbij slechts van persoonlijken aard geweest; was de kerkelijke zaak in kwestie ook niet „hangende" gehouden; en hoe kon de kerkeraad van Baarn, die door zijne afgevaardigden in die verg. zijn verzet tegen de classis had doen voortzetten, zich toen, wat later in de verg., met de classis verzoenen, terwijl de meesten zijner leden niet ter verg. waren en niets van dat verzoenen wisten? Dit evenwel doet hier niet ter zake; maar wat hier wel ter zake doet, is het door de classis aangenomen voorstel. Was niet door dat voorstel, tot stand gekomen door den invloed der hospiteerende broeders, de loop van het recht der protesteerenden van Baarn gestuit? De comm. der classis, die hun zaak moest onderzoeken, was nu immers gebonden ? —• Wij vragen wederom: is het te verwonderen, dat zulke mensehen soms fel zijn en zich ongunstig openbaren? En is het goed, zulken daarom dan onhandelbaren te noemen, en menschen die muiterij aanrichten ?

Den 17en Mei '87 kwam de zaak op de prov. vergadering van Utrecht. Drie der protesteerenden zonden hier het volgende schrijven in:

„Aan de Eerw. Prov. Vergadering te- Utrecht.

„Op den eersten Maart j.1. werd door onzen kerkeraad een ledenvergadering belegd, waarbij tegenwoordig waren, een dubbele kerke-

Sluiten