Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©e ©RristefijÊe; |><ak>k><3t.

T N Europa maakt men veel gebruik van voorlezingen jf ter bespreking van belangrijke onderwerpen. OfT schoon ons volk hier te lande er nog niet aan gewend is, beschouwen we het toch een bemoedigend teeken, dat er meer en meer begeerte naar zoodanige kweek-middelen openbaar wordt. Vooral ook hier te lande bestaat er bijzondere behoefte aan, en schoone gelegenheid voor.

De Kansel moet wel altijd den voorrang behouden. Maar voos het rostrum blijft ook plaats over. Er zijn belangrijke onderwerpen, die eene meerzijdige behandeling vorderen, dan de kansel er 'voegelijk aan geven kan—onderwerpen, die ook door een minder preekvormige voorstelling, dan des Zondags van den preekstoel verwacht wordt, op zeer nuttige wijze besproken kunnen worden.

Over zoodanig onderwerp zullen we thans handelen. Dat bedoelde onderwerp is:

DE CHRISTELIJKE SABBAT.

De belangrijkheid daarvan, voor maatschappij en kerk, voor huis en hart, kan naauwelijks te sterk gekleurd worden. En zoo er immer behoefte bestond aan eén helder oog, aan vaste overtuiging, aan vrome gehechtheid, en.moedige getuigenis, desaangaande, dan bestaat die behoefte in onze veel-kleurige dagen.

Het is ondoenlijk, om in eene voordracht eene zoo volledige behandeling te leveren, als ons onderwerp wel verdient. Men zal daarom tevreden moeten wezen met beknoptheid aangaande punten, waaromtrent meer breedvoerige voorstelling wellicht gewenscht wordt. Alleen de meest wezenlijke zijden van het Sabbats-vraagstuk zullen 'ter sprake komen. Sommige niet onbelangrijke zaken gaan we stilzwijgend voorbij; wijl nog andere in 't voorbijgaan slechts aangeroerd kunnen worden.

Sluiten