Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raakt en beheerscht het innerlijke leven, en sluit zich aan bij het Goddelijke en hemelsche. Het wordt geboren uit harts-aanraking met God—of, m. a. w. uit de inwoning en macht des H. Geestes, die het leven van Christus aan onze ziele mededeelt.

voor dat geestelijke, nu, is de Sabbat—in verordend verband met de middelen der genade—een onwaardeerbare hulp. Die Sabbat, toch, met de daarmede verbondene instellingen, richt zijn invloed rechtstreeks op hart en geweten aan. Op dien dag—zoo heerlijk beladen met genade-voorrechten—schijnt de hemel als in anders ongekende helderheid en, warmte op de aarde neder. In 't heiligdom vanhuis of gemeente komen dan voor den geloovig' aanbidder hemel en aarde wonderbaar nabij elkander. Zij raken elkaar als in een brandpunt van heilig, verwarmend, vruchtbaar-makend geestelijk licht. De Geest Gods zweeft bijzonder koesterend over het gebied van geestelijke bearbeiding. Vanuit een kalmen hemel, blikt de heilige Sabbat, door het gemeentelijke heiligdom heen, op deze aardeneder—en onderwijl daalt een, stille, vreedzame, machtige zegen naar beneden. De poorten der eeuwige tabernakelen gaan open. En wijl het Evangelie door den Dienaar wordt ontvouwd, stijgt de ersstige aanbidder, onder 's hemels licht, en door 's hemels aantrekkings-kracht, omhoog —omhoog—en nog al verder omhoog, boven de moeiten en den strijd, in hemelsche, en hartverrukkende visioenen. Het nieuwe Jeruzalem daagt op voor het oog, en vervult het hart met heilige verlangens.

Zeker heer bezichtigde een huis in Newcastle, met het doel om het te huren. De eigenaar liep met hem naar een. raam en zeide, dat hij van daar des Zondags de Domkerk van Durharh kon zien. Op de vraag waarom juist des Zondags, luidde het antwoord, dat er dan geen rook uit de tusschen komende hooge schoorsteenen kwam.

Wanneer wij ons op den Sabbat van de belemmeringen der aardsche beslommeringen ontdoen, dan kunnen we het best de gouden straten der hemelstad zien

Sluiten