Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

derwerpen, machteloosheid zal baren in allen strijd en arbeid om menschen—om de wereld, om waarlijk iets, aan den Heer des Sabbats te onderwerpen.... De gemeente Gods mocht hier wel aan denken. En reden zal er wel gevonden worden, om tot meer Sabbats-trouw opgewekt te worden.

9 Indien gij uwen voet van den Sabbat afkeert, van te doen uwen lust op mijnen heiligen dag; en indien gij den Sabbat noemt eene verlustiging, opdat de Heeee geheiligd worde, die te êeren is; en indien gij dien eert, dat gij uwe wegen niet doet, en uwen eigenen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt; Dan zult gij u verlustigen in den Heeee, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uwen vader Jakob: want de mond des HEEREN heeft het gesproken." Jez. 58 : 13, 14.

Bijbel, Kerk en Godsdienst laten zich niet van den Sabbat scheiden. , Het leger des ongeloofs, dat den Sabbat beoorloogt, trekt dus ook te velde tegen al de dierbaarste belangen....

En daarom sta, bidde en strijde men voor dien Sabbat, totdat de Heer ons overvoere tot de ruste aan gindsche zijde!

Sluiten