Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor land en volk, voor huis en gemeente, om in dezen beschroomd, sluimerend of ontrouw te zijn. Men worde wakker, en ijvere voor de christelijke heiliging van den gezegenden dag des Heeren....

3. Maar de geheele christenheid behoorde de roeping in dezen te verstaan, om wakker te worden. Er zijn gevaren. Van onderscheidene zijden hooren we ook al stemmen om de Columbian Exposition in 1893 op den Sabbat open te houden, 't Zal niet aan ij ver ontbreken, om in dezen té slagen. Het is verblijdend, dat er niet weinige in invloedrijke standen gevonden worden, die ondubbelzinnig zich verklaren tegen zoodanige nationale schending van den Sabbat. Het is wel te betwijfelen of onder gelijke omstandigheden in eenig ander land zoovele goede stemmen vernomen zouden worden. Maar laat niemand meenen, dat er geen gevaar bestaat. De christenheid diende niet alleen door woord en voorbeeld voor den Sabbat te ijveren, maar ook allen invloed op christelijke wijze te gebruiken ten gunste van de Zondag-wetten. Te veel en te lang zijn die reeds in menig opzicht maar nutteloos sieraad voor de Archieven geweest.

Gelijk van Konstantijn af in christen landen Zondag-wetten van tijd tot tijd uitgevaardigd werden, zoo werd ook hier te lande gedaan. De Puriteinen dwongen alle burgers in de eerste tijden om den Godsdienst bij te wonen. Later werd de strengheid van tijd tot tijd afgenomen naar gelang men verstond, dat Kerk en Staat hier onderscheiden waren. Wijl de wetten in onderscheidene Staten in bijzonderheden verschillen, zoo komen ze toch alle hier in overeen, dat arbeid, storende vermaken verboden worden. Het beginsel waarvan deze wets-bepalingen uitgaan is twee-ledig—aan de e e n e zijde wordt er door erkend de behoefte aan behoorlijke rust, en aan de andere, de zedelijke roeping om den Dag des Heeren Godsdienstig te eeren. Base ball spel en 'n tal van andere luidruchtige vermaken zouden geen plaats kunnen hebben zoo de burgerschap zich maar wilde

Sluiten