Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke lees-stof ter hand te nemen, wordt het zoo vaak ontstemmende, .het zoo verwilderende nieuws van den dag gelezen. Het hemelsche nieuws—de goede tijding der genade, wel al oud, maar nog immer, en voorts eeuwig, nieuw—moet achter staan.

Het zou niet moeielijk wezen, om den schadelijken invloed daarvan aan te wijzen. Men behoorde in dezen een goed christelijk en beslist standpunt in te nemen. Komt dan al het Zondag morgen blad, waarom geen geduld, om het eerst Maandag morgen ter hand te nemen? Dat zal toch immers in meeste gevallen vroeg genoeg zijn, om de registers van zonde en ellende, in de Dagbladen zoo breed uitgemeten, na te gaan?

Stonewall Jackson stond in onzen burger-oorlog wel aan de verkeerde zijde. Maar godsvrucht kan men hém niet betwisten. Hij hield den Sabbat op voorbeeldige en beschamende wijze in waarde.

Nimmer verzond hij brieven, of hij moest kunnen berekenen, dat ze voor den Zondag ter bestemming zonden kannen komen. En wat de Post hem aanbracht op den Rustdag, of te laat in den nacht, om v o o r de Sabbats-uren te lezen, werd weggelegd, totdat de heilige uren voorbij waren, 's Maandags morgens begaf hij zich vroeg aan de taak, om de bundels te openen....

Zulke voorbeelden verdienen navolging—

Men drukke heilige voetstappen—vooral ook in betrekking tot de waarneming van den heiligen dag.

6. En eindelijk, laat heilige liefde voor den Sabbat gekweekt worden.

Gemakkelijk is het te bewijzen, dat waar men met de -verwaarloozing aanvangt, de instelling van lieverlede m de schatting daalt. Aan de andere zijde wordt het ook immer bevestigd, dat met eene trouwe bijwoning van de christelijke samenkomsten, de Sabbat steeds in waarde stijgen zal. Daardoor wordt men er inniger aan verbonden. Men komt dan in het heiligdom. Men ziet, men smaakt, men erkent,

Sluiten