Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat do dag in nauw verband staat met den hemel. De levensband, die hem aan de eeuwige ruste Gods verbindt, 'wordt dan verstaan. Nooit trekke men daar het oog af. En wanneer dan ten lange leste de beloofde Sabbat aan de kimmen opdaagt, en dien dag invoert, die eeuwige rust na strijd en arbeid aanbrengt, 'zij het dan ons voorrecht om met onzen God, en met al de gezaligdpn, te rusten—te rusten op het hoogste terrein van heils-ontwikkeling—te rusten m het eeuwig en volmaakte dienen van den Volzalige— te rusten in stoorlooze vreugde, en aanbiddende verslondenheid in den Drieeenige.

"Wees gegroet, gij eersteling der dagen,

Morgen der verrijzenis! j

Bij wiens licht de macht der hel verslagen

En de dood vernietigd is!

Heere Jezus, Trooster aller smarten!

Zon der wereld, schijn in onze harten,

Deel ons zelf de voorsmaak mee

Van der zaalgen Sabbats-vree.

Op uw woord, o Leven van ons leven

Werpen wij het doodskleed af:

Door de kracht uws Geestes uitgedreven,

Treden w' uit ons zonden-graf:

Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven

In uw kruisdood meegekruisigd sterven,

En herboren—opgestaan,

Achter U ten hemel gaan."

In uw hoede zijn wij wel geborgen; En, schoon eerlang 't oog ons breek; Open gaat het op den grooten morgen, Na deez' aardsche lijdens-week! Welk een dag der ruste zal dat wezen, Als w' ontsterflijk, uit den dood verrezen, Knielen voor uw dankaltaar, Amen, Jezus! maak het waar!"

Sluiten