Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare scharen komen uit dien staat. En hoe? „Zij hebben hunne lange kleederen gewasschen en wit gemaakt in het bloed des Lams." Dat „lange kleed" is hun feestkleed; zij hadden van nature geene of althans slechts gescheurde en vuile kleederen aan; doch toen zij dit inzagen, door de oogenzalf, welke hen deed zien, toen wierpen zij alle die onreine bedekselen van zich , en zij kochten op de markt der genade witte kleederen, welke Gods Zoon hun aanbood, welke gewasschen en bjinkend wit gemaakt waren door zijn bloed. Gij verstaat de beeldspraak, M. G.! zij zijn volgens I Cor. 6: 11 „afgewasschen, geheiligd, gerechtvaardigd , in den naam des Heeren Jezus Christus en door den Geest onzes Gods;" nadat zij eerst geweest waren ellendig en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Zij werden overtuigd van hun zondigen en verdoemelijken staat, maar ziende dat het Lam der verzoening geslacht was, en hun van Gods wege aangeboden werd, namen zij Hem aan en zochten en vonden in en door Hem die genadige, en toch volkomen rechtvaardige, rechtvaardiging , waarvan zij in den Hemel de zalige vruchten genieten. Jes. 1:8: „Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere: al' waren uwe zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Hebr. 10: 19—22. Dewijl wij dan broeders! vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verschen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door zijn vleeach; en dewijl wjj hebben een grooten Priester over het huis Gods, zoo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewasschen zijnde met rein water. I Joh. 1: 7b. „Het bloed van Jezus Christus, zijnen Zoon reinigt ons van alle zonden." „Daar zijn zij vóór den

Sluiten