Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levend brood en water; de hitte der verzoeking en aanvechting, als zij gaan door het dal der moerbeziën boomen. Niets van dat alles zal daar meer plaats vinden. Ps. 121 wordt daar volkomen vervuld. En de belofte dés Heilands Joh. 4: 10, 14. „Indien gij de gave Gods kendet en wie Hij is, die tot u zegt: geef mij te drinken; zoo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zou u levend water gegeven hebben. Zoo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven." En het woord van den Psalmdichter Ps. 16: 11 : „Gij zult mij het pad des levens bekend maken: verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht; liefelijkheden zijn in uwe rechterhand, eeuwiglijk."

„Want het Lam, dat in het midden des throons is, zal hen weiden, en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren."

Zooals de goede Herder eenmaal bij de Samaritaansche vrouw sprak, zoo zal Hij het geheel en overvloedig vervullen. Alle verlosten zullen in de rijkste mate de gaven en invloeden des Heiligen Geestes genieten. Kom. 14: 17: „Het Koningrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest." Jes. 49: 10: „Zij zullen niet hongeren, noch dorsten , en de hitte en de zon zal hen niet steken: want hun Ontfermer zal hen leiden, en Hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden." Dus zal Hij zelf bij hen zijn en hen onderwijzen en hun zijne liefde betoonen. Zij zullen Hem zien gelijk Hij is, en daardoor zullen zij Hem gelijk wezen, o Welk een licht zal dat verspreiden over hun geheelen levensweg.

„En God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen." O liefde, o goedheid Gods. Als een moeder, die haar schreiend kind vertroost, zoo zal Hij zijne kinderen ver-

Sluiten