Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troosten en Hij zal met teederheid, door deelnemende toespraken en bewijzen van liefde, alle hunne droefheid wegnemen en doen ophouden. Welke bittere tranen zij ook weenden, welker bron zij waanden dat nimmer zou opdrogen, daar zullen zij nimmer vloeien; en de bron zal geheel uitgedroogd zijn. Hallelujah! '

Geliefden! nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is.

Onze tekst geeft een liefelijke beschrijving; maar hoe het zijn zal, hoe het mogelijk is, kunnen wij ons niet voorstellen. Zelfs bestaat de Hemelvreugde, volgens onzen tekst, grootendeels in de wegneming van het kwaad, dat ons in dit leven treft. Evenwel ook de toebrenging en genieting van het goede wordt vermeld en, al is het ook ten deele in beeldspraak, het wordt nogthans verstaan door degenen, die hier kennis en ervaring van Gods goedertierenheid mogen hebben. Hoe goed zal het daar zijn. En het is nog maar de onderste trap, het is, als ik mij zoo mag uitdrukken, de algemeenste, waarin alle zaligen deelen. Later volgen nog andere, meer verhevene, zooals de schaar der honderd vier en veertig duizend Cytherspelers; dan degenen, die het lied van Mozes en van het Lam zingen; dan de schaar die het Hallelujah zingt; dan de Martelaren, die deel hebben aan de eerste opstanding. Bijzondere trappen van zaligheid staan in verband met bijzondere doorgestane beproevingen .

Hier vinden wij alleen de hoofdzaak; maar zij is groot« de zaligheid. De verlossing van alle kwaad, de genieting van alle goed, in de volle gunst en ongestoorde gemeenschap Gods! — Komt, stippen wij naar aanleiding van onzen tekst

Sluiten