Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Engelen dienden hen in hun strijd; zij geleidden hen, bij hun dood, in den Hemel; de Engelen kunnen hun veel mededeelen van hetgeen, voor menschelijke oogen, verborgen of onverklaarbaar was. Maar, weêrkeerig, kunnen de verlosten aan de Engelen veel verhalen van de wegen en leidingen des Heeren. En hoeveel belang stellen zij , van beide zijden, in elkanders mededeelingen, omdat deze allen betrekking hebben op de grootheid en verheerlijking van dien Zoon, die het voorwerp is van der Engelen zoowel als van der verlosten eerbied. Zoo zal God, door den Zoon vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door Hem alle dingen verzoenen tot zichzelven, hetzij dedingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de Hemelen zijn. Col. 1: 20.

Zien de gelukzaligen rondom zich, dan bevinden zij zich te midden van een ontelbare schare van m e d e v e r 1 o s t e n. Hoe zalig is dit. Hier heerscht volkomene eenstemmigheid, volmaakte liefde. Weten de Engelen meer van de hemelsche dingen, de verlosten hebben allen wonderen van genade te vermelden. Hoe zullen de harten daar ineensmelten, daar er bij de allergrootste verscheidenheid van uitwendigen stand en levenslot, ja ook van inwendige leiding, toch zulk een volkomen éénheid zal bestaan, in de onverderfelijke liefde van allen tot den Heere Jezus. Ik bedoel stand en levenslot op aarde; in den Hemel zullen die niet gevonden worden; de trappen in de heerlijkheid en zaligheid zullen in verband staan tot de hier ontvangene en getrouw aangewende genadegaven. Maar hoe zalig zal het zijn, als alle vooroordeelen en scheidsmuren tusschen de mensehen wegvallen en allen, gelijk hier aan het Avondmaal, samenwonen. Ook de scheidsmuren der volken en der talen vallen Weg. Maar welk een aangename omgang zal het zijn, van alle verlosten uit de meest verschillende menschenrassen, die elkander hunne toebrenging tot de zaligheid verhalen. De volmaakte

Sluiten