Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde sluit dan alle eerzucht, naijver, afgunst, tweedracht en minachting ten eenenmale buiten. De zaligheid des éénen verhoogt die des anderen. Nu spreek ik nog niet van de Aartsvaderen, Profeten, Apostelen, Martelaren en Voorstanders in den heiligen strijd. Hoeveel zullen die kunnen verhalen; hoe onbegrijpelijk veel. En allen, de grooten en de kleinen, zijn dan zoo vol van de wegen des Heeren; zij zien ze in zulk een helder licht; zij verstaan elkander zoo goed; zij herinneren zich alles, wat zij van den Heere genoten hebben, tot het minste toe; en zij stuiten niet, zooals vaak hier op aarde, op doove ooren en gesloten harten; neen, zij spreken van hart tot hart, en hunne kennis, liefde en blijdschap nemen steeds toe.

Evenwel, ieder voor zich weet het best, wat hij aan God en aan het Lam verschuldigd is. Ieder verloste is zalig in het terugzien, in het tegenwoordige en in de toekomst.

Tetugziende, is hij zalig. Hij komt uit de groote verdrukking; het hart kent zijne eigene bittere droefheid; en dat is nu alles voorbij. Maar het doet weldadig aan, eens na te denken, waaruit zij al verlost zijn. Vooral bepaald te worden bij eigen hulpeloosheid en ondervondene, gevondene redding en uitkomst. Bovenal de onvergetelijke oogenblikken en tijden, in welke zij de kracht van Christus tot verzoening met God smaakten en zij zich in zijne liefde geheel verloren. Al wat zij daarvan op aarde ooit ingezien en ondervonden hebben, wordt dan zoo vernieuwd en verlevendigd. Het wordt dan ook volmaakt. Zij zijn, zij gevoelen zich ten "volle bevredigd en zalig, en wel in twee opzichten. Eensdeels, omdat zij als kinderen Gods bij hun Vader inwonen, en door de zuiverste liefde aan Hem verbonden zijn. Maar ook, ten andere, omdat zij dat aan Hem en aan het Lam mogen danken als een vrije gift, en die zoo duur voor hen verworven is. Dat zij zoo volkomen gerechtvaardigd, heilig en zalig zijn, dit alleen en geheel te mogen erkennen

Sluiten