Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een vrucht van Gods liefde en van de genade van Christus, dit maakt hen n u zoo volkomen zalig. Hierbij komt het vooruitzicht. Nooit zal hun iets meer ontbreken, en zij zullen steeds toenemen en voortgaan, van trap tot trap, in de kennis en dienst des Heeren en in heilige vreugde. Welk een gevoel van rust; niets meer hebben zij te vreezen, alles goeds te hopen en te verwachten; zij behoeven zich niet te haasten, eene eeuwigheid ligt vóór hen, en, gelijk Gods verborgenheden onuitputtelijk zijn, de schare der verlosten ontelbaar is, en zij zeiven nooit Gods leidingen met hen in alles kurihen doorgronden, zoo zal er ook nimmer een einde zijn aan stof, om God groot te maken en in den Hemel zaligheid te smaken.

Hoeveel meer en beter zal daar ondervonden worden, M. G., dan wij hier daarvan kunnen zeggen. Ik meen evenwel, dat het gezegde in Gods woord opgesloten is of er uit afgeleid kan worden, en dat allen, maar voor*al zij, die de zaligheid Gods voor hun hart kennen, er uit kunnen zien en opmerken, dat het in den Hemel zalig is.

Trachten wij in te keeren tot ons zeiven, dan mag ik u er op wijzen:

Ten eerste: dat onze tekst veel hoop geeft, maar toch niet zorgeloos maakt;

Ten tweede: ons van alle andere wegen af, en op den eenigen waren weg leidt;

Ten derde: een grooten troost aanbiedt aan allen, die het heimwee hebben;

Ten vierde: ons opwekt tot bereidheid voor den Hemel; en

Ten vijfde: ons dringt, in Christus alleen ons leven te zoeken.

Sluiten