Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever C. VAN BENTUM te Utrecht is mede verschenen :

De Onveranderlijkheid van den Heere Jezus Christus.

Gedachtenis van vervulde vijfentwintigjarige Evangeliedienst, door H. C. G. Schijvliet f 0.25

Heimweeklanken van Nap. Roussel. Uit het Fransch. Met een Voorrede van D". .1. W. Felix, 2e druk . . ƒ 1.—

Net gebonden ƒ 1 40

In de voorrede wordt 0. a. gezegd: „Voor wie dit werk leest en zijn inhoud verstaat, zal het duidelijk zijn, dat een geheiligd heimwee daaruit spreekt. Het hart, dat dorst heeft naar den levenden God, en zich toch bewust is menigmaal verre van Hem af te zwerven, — dat zucht naar vrijheid, er, des te meer zijne banden gevoelt, - dat het'stof ontvlucht, en toch aan het stof kleeft, - dat gelooft in de vergeving der zonde en evenwel bekommerd is over de zonde, - dat leeft door het geloof, en tegelijk een almachtig God ter hulp roept tegen zijn ongeloof, _ dat hart heeft zijne eigene taal, zijne eigenaardige uitdrnkkkingen, die vaak krachtiger en duidelijker zijn, naar mate zij der wereld meer als paradoxen, als tegenstrijdigheden m het oor klinken. Die taal wordt van het begin tot het einde in dit boekske gesproken. Diep en toeh helder is hierin de opvatting van dengeestelijken strijd, dien het kind van God, vooral in het verborgene, voor het aangezicht des Heeren te strijden heeft."

Troost en Eaad ontleend aan de Ervaring. Uit het Dagboek van een beproefde. Naar het Fransch door M. W. D.

Middelhoven. ... „ ' ' ƒ 0.40

Bij getallen tot minderen prijs. De beroemde Vinet getuigt 0. a. van dit werkje: „Dit boekje verdient ten volle nwe ingenomenheid; en ik twijfel geenszins of door het rondom u te verspreiden, zult gij, onder hooger zegen, veler harten vertroosten. Ik neem mij voor hier en daar dit mostertzaadje uit te strooien. Er is in dit boekje niets, of men vindt het in het Evangelie terug, en de schrijver heeft dan ook zorg gedragen zich gedurig op het boek der boeken te beroepen. Maar deze boekskens, die het levend water uit den grooten stroom in alle richtingen verspreiden, en, om zoo te spreken, iedere bijzondere grasspriet met een verkwikkenden druppel laven, zijn zeer noodig en van groote waarde. God, die voor dezen stroom een diepe en zekere bedding gegraven heeft, draagt aan zijne dienaren de zorg op, om de groote watermassa in een vochtig netwerk over de gansche vlakte uit te breiden, opdat alle spruiten ronden worden gedrenkt. Toen uw geschenk tot mij kwam, had ik in mijne nabijheid een dezer gekrookte en verflensehte rieten, en ik heb haar door middel

Sluiten