Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Jeruzalem blijven, tot ilat het Rijk opgericht was; terwijl zij zich gereed maikten de deuren des Rijks te openen, en vreemdelingen als eigene burgers op te nemen; allen die zich aan de d.iartoe gestelde geboden en verordeningen onderwierpen, welke onveranderlijk gegeven waren, en zonder welkt betrachting niemand- als burger in dat Rijk opgenomen wierd.

Nadat (lij nu in de Hoogte was gevaren, en met alle magt des Hemels en der aarde was gekroond, keert Hij weder tot Zijne jongeren terug, om hun volinagt te geven, terwijl Hij tot hun zsgt: „Gaat henen in de geheele wereld, predikt het Bvanselie allen creituren; die gelooft zal hebben en gedoo.it zal zijn, zat zalig Tforden; die niet geloofd zal hebben zal verdoemt worden. En die gelooven zullen deze teekeneu volgen: in Mijnen Naam zullen zij duivelen uitdrijven, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets doodelijks zullen drinken, het zal hun niet schaden: op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." Markus 16, vs. 15—18.

Ik wenschte nu maar dat de lezer niet over die last hem opgedragen heenstapte zonder dezrlve goed begrepen te hebben; want verstaat hij dezelve eenmaal goed, dan kan hij jsich niet meer in het Rijk Gods bedriegen, maar zal tegelijk, hare eigenaardige karaktertrekken ontdekken, die hetzelve van alle andeie Rijken en stelsels onderscheid; en opdat wij niet misverstaan, zullen worden, zoo willen wij dezelve zorgvuldig en bij het passend licht, stuk voor stuk nagaan; ten eerste: zij zullen het Evangelie, of met andere woorden, de blijde boodschap van een gekruisigde en opgestane Heiland de gansche wereld door verkondigen; ten tweede: die gelooft, en gedoopt is zal zalig worden; ten derde: wie echter niet gelooft wat zij prediken zal verdoemt worden, en ten vierde: de teekeneu die daar zullen volgen, voor heu die gelooven z"ijn, ten eerste: zij zullen duivelen nitdiijven ; ten tweede: met nieuwe tongen spreken; ten derde: slangen opnemen; ten vierde: zoo zij iets doodelijks drinken Let zal hun niet schaden; ten vijfde: op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zuilen gezond worden.

Eenigen zeggen, dat de Apostelen alleen maar de teekenen des geloofs zullen volgen, en anderen wederom, dat het volgen dier teekeuen gold voor de eerste Christenen. Maar Christus onzen Heiland, stellrhet prediken, het geloof, de zaligheid cn het volgen der teekenen allen op eene lijn; waar het eene op bedoeld is, moet ook het andere op bedoeld zijn; waar het eene ophoudt, houdt ook het andere op; ware het volgen der teekenen alleen op de Apostelen bedoeld, dan is ook het geloof en de zaligheid alleen op hun bedoeld, en als alle anderen die teekenen dus niet volgen zullen, dan zullen ook alle niet gelooven enr niet zalig worden; verder: als het volgen dier teekenen op de eerste Christenen alleen van toepassing is, dan is ook de zaligheid alleen op ben van toepassing, want het eene is onafscheidelijk verbonden aan het andere, en waar het eene in kracht is, daar is ook het andere, en waar het eene gemist wordt, daar mist men ook het anderej even zoo goed kan men zeggen, dat het prediken des Evangelies niet meer noodig is, dat was alleen maar noodig in de eerste dagen der Christenlie.d, zoo ook dan met het geloof, de zaligheid en het Tolgen d r teekenen. Maar, vraagt, misschien de verbaasde lezer: hebben dan niet de teekenen onder de menschen opgehouden? Ik antwoord: Omdat zij opgehouden hebben; dat zal u te gelijkertijd het bewijs zijn, dat het Evangelie niet meer gepredikt wordt en dat de menschenkinderen nie

Sluiten