Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, en alle die dat burgerrecht op eene andere wijze wilden erlang en, werden als dieven en roovers beschouwd, en konden nooit het zegel der opname ontvangen.

Dit voorbeeld spreekt ook uit de leer die de Heiland aan Nicodemus gaf, (/ten zij dan dat iemand geboren wordt uit water (gedoopt in het water) en Geest (gedoopt met den Geest.)'hij kan in het Koningrijk Gods niet ingaan." Petros wieid de sleutelen van het Hemelrijk gegeven; daarom was het zijne plicht het Koningrijk voor Joden en Heidenen te openen. Wij willen daarom zorgvuldig onderzoeken op welke wijze Hij de Joden in het Koningrijk opnam. Op het Pinksterfeest.

Als nü de menigte op het Pinksterfeest te zamen gekomen was, trad Petrus op met de elve, verhief zijne stem, en sprak met hen over de Schrift, gaf getuigenis van Jezus Christus, Zijne opstanding en Hemelvaart; zoodat velen van de waarheid overtuigd werden, en vraagden wat zij doen moesten ? Deze menschen waren geene Christenen, maar lieden dier op dat oogenblik tot de overtuiging gekomen waren dat Jezus de Christus was, en omdat zij tot die overtuiging kwamen, vroegen zij: //Wat moeten wij doen?" En Petrus sprak tot hen; ^Bekeert u en een iegelijk van u worde gedoopt in den naam van Jezus Christus, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen; want u komt de belofte toe, en uwe kinderen, en alle die er verre zijn, zoovele als de Heere God roepen zal." Lieve lezer! verstaat gij deze boodschap? als dat zoo is, dan zult gij wel bemerken, dat dat Evangelie in de hedendaagsche tijd gewoonlijk niet gepredikt weid. Wij willen daarom die prediking woord voor woord doorgaan en onderzoeken. Gelijk wij gezien hebben geloofden zij reeds, en het naaste wat hun te doen stond was boete. Eerst geloof, ten tweede boete, ten derde, doop, ten vierde, vergeving van zonden, en ten vijfde de Heilige Geest; zoo was de orde des Evangelies. Het geloof gaf de magt kinderen of burgers te worden, boete en doop in Zijnen naam, was het teeken der gehoorzaamheid, door welke zij opgenomen werden; de H. Geest der belofte was het zegel der opname, en die ontvingen zij gewis als zij gehoorzaamden. Nu lezer! waar hoort gij heden ten dage dat prediken ? Wie leert, dat zij die gelooven en boete doen, gedoopt moeten worden, en geen anderen? Misschien zegt gij, de Baptisten leeren zulks; vorderen die menschen zoodra als iemand gelooft, boete te doen, en zich te laten doopen; en noch meer: verspreken zij vergeving van zonde met den H. Geest. Bedenk nu, welke werking de Heilige Geest op die lieden heeft die Hem ontvangen; Hij zal hun in alle waarheid voeren, hunne gedachten sterken, en toekomstige dingen openbaar maken. En Joël heeft -gezegd: Hij zal maken, dat zij droomen droomen, gezichlen zien, en profiteeren O lieve lezer! Waar vindt gij dat zulk een Evangelie gepredikt wordt .onder de menschen? zouden de menschen den eenen week na den anderen, treuren over hunne zonden, zonder vergeving derzelve te ontvangen, en den troost des H. Geestes, als Petrus onder ons opstond, en ons zeide, hoe wij die zegeningen bekomen konden? Wat zoudt gij nu zeggen, als op een open veld eene verzameling van drie duizend menschen te zamen gekomen waren om voor hun te laten bidden, en een van de geestelijken (gelijk Petrus) hun allen aanmaande boete te doen, en zich te laten doopen tot vergeving van zonden, terwijl hij hen beloofde, dat allen die gehoorzaam waren, die vergeving en de gave des H. Geestes ontvangen zouden, terwijl zij droomen zouden droomen, gezichten zien en

Sluiten