Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profeteeren zouden en dan terzelfder ure met zijne broeders en arabtgenooten opstaan en aanvangen te doopen en voortvarende tot zoo lang zij allen gedoopt waren; en alsdan de H. Geest op ben komt, en zij aanvangen ^zichten te zien, met vreemde talen te spreken en te profeteren; zal dan niet wijd en zijd verbreid worden, dat er eene nieuwe leer » verschenen, gansch verschillend van al wat thans geleerd wordt? O ja zegt gij misschien lezer! dat zou voor ons iets geheel nieuws en vreemds wezen Welaan, zoo onbekend het u ook schijnen moge, het is het ^angelie dat Petrus op den Pinksterdag predikte en Paulus zegt dat hij hetzelfde évangelie predikte dat Petrus predikte ea ook zegt hij, dat al kwam er ook éen Enael uit den Hemel en een ander Evangelie verkondigde dan hij verkondigt had, die zou vervloekt zijn." De lezer behoeft ziclr dan ook niet langer te verwonderen, als hij ziet dat zij de voorzegde teekenen met volgen, die een ander Evangelie verkondigen, en z,] die bet gelooven, als van de Apostelen gepredikt werd. . .

Wij willen thans tot het Rijk Gods terugkeeren, dat in de dagen der Apostelen gegrondvest werd, en zien dus dat op dien prediking op den Pinksterdag drie duizend zielen werden opgenomen, voor welke zich de deur opende. Deze, met allen die later daaibij kwamen werden de onderdanen van dat Koningrijk, uit welken, daar het behoorlijk tezamen gevoegd was, de Heere zich een heiligen Tempel vormde.

Zoo hebben wij dan nu den vloed der Secterische over evenngen die zich om ons ophoopte, weggeruimd; en daar wij .naarstighjk zochten, hebben wij eindelijk het Rijk Gods gevonden, zoo als het bij zijne eerste wordin- ten dage der Apostelen bestond, en wij hebben gezien dat het zich van alle nieuwere Godsdienst stelsels zeer onderscheid, zoowel in zijne ambten, als verordeningen, magt en voorrechten, zoodat niemand het een het ander kan verwisselen, noch zich in het een of ander bedriegen.. Nadat wij deze ontdekking gemaakt hebben, zoo willen wij verder den wasdom van dat Koningrijk onder de Joden en Heidenen on erzoeken en welke hare vruchten, gaven en zegeningen waren, die hare burgers

^Spoedig na de grondvesting des Rijks Gods te Jeruzalem, kwam PhilippSs te Samaria, en predikfe aldaar het Evangelie; en als zij Ph.lippus geloofden zoo werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen, en hadden ! S blijdschap. Daarna kwamen Petrus en Johannes van Jeruzalem b iden, legden hun de handen op, en zij ontvingen den Heihgen Geest Merk wel op, eerst geloofden zij, daarna werden zii gedoopt en hadden faarop groofe vreugde? en toch noch niet den Heiligen Geest ontvangen. Doch de^e ontvingen zij later door de oplegging der handen en door gebed in den naanfvan den Heere Jezus. O hoe verschillend is dit alles van de stelsels der menschen. 1 tv,

Wees gedachtig, wat Paulus van zijne reize naar Damaskus sprak. ,,Ue Hel JeSzus verscheen mij op den weg," doch in plaa s dat hem zijne zonden werden vergeven, en den H. Geest over hem uitgestort ontving SS bevel naar Damaskus te gaan, en aldaar zou hem gezegd worden wat hij doen moest; en als hij te Damaskus kwam, beval hemAnanias, Ifet te vertoeven maar op te staan en zich te laten doopen tot edwassching zijner zonden, aanroepende den naam des Heeren; ^n stond hij op en wïïïd gedoopt/en met den Heiligen Geest vervuld, en hij predikte terstond Christns.

Sluiten