Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen. Dit is eene der gewichtigste punten, die wij wenschen dat wel verstaan worde, daar dit voor ieder Christenprediker een proefsteen is en voor de grondvesting van elke kerk op aarde, en voor allen die bestaan hebben, sedert de tijd, dat onmiddelijke Goddelijke openbaringen opgehouden hebben. o re,

Om deze zaken duidelijk te maken, willen wij de instellingen der aardscüe regeringen, aangaande de volmagt ter uitoefening der geboden ter opname, onderzoeken. Wij willen tot een voorbeeld zeggen : de president der \ereenigde Staten van Amerika geeft A B een post, en de behoorlijke aanstelling om dat ambt bij de regering te bekleeden. Terwijl hij zijn ambt bekleed, komen twee beeren uit Europa, om zich in Amerika te vestigen, en daar zij vreemdelingen zijn, en buigers wenschen te worden, zoo gaan zij naar A B, die hun in behoorlijke vorm de bnrgereed afneemt, en dezelve aanteekent en daardoor worden zij onderdanige burgers, en hebben gelijke rechten met de geboren burgers der staten. Daarna sterft A ±5; en L D die zijne papieren in handen krijgt, vindt ook zijne aanstel ing; en daarvan gebruik willende maken tot zijn voordeel, neemt hij de ledige plaats van A B in. Ondertusschen komen twee vreemdelingen, welke burgers wenschen te worden, en hoorende van lieden die met de regeringszaken onbekend zijn dat C D hun tot burgers kan aannemen, zoo zwèeren zij C D den eed, zonder zijne volmagt te onderzoeken. Ü D schrijft hun in als burgers, en nu gelooven zij dat zij eveu zoo goed burgers zijn als alle anderen, en dus gelijke voorrechten, als zij bezitten. Uocn- al spoedig wordt hun burgerrecht betwijfelt, en zjn genoodzaakt hunne papieren te toonen. Zij toonen de acte hun door C D gegeven; de pressent vraagt: Wie is C D? Ik gaf nooit eene acte van aanstelling aan eene C D. Want ik ken hem niet; en zoo zijn en blijven die twee nog vreemdelingen, tenzij zij nog heengaan tot de wettelijke opvolger van A B of iemand anders die wettelijk en werkelijk de volmagt van den president, om m zijnen naam te handelen heeft ontvangen. Ondertusschen wordt C D gehaald en volgens de wet gestraft als iemand die zich door bedrog een ambt heeft toegeëigend wat hem niet toekwam. En op deze wijze draagt het zich ook toe in het Eijk Gods. De Heere benoemde de Apostelen en anderen, door onmiddelijke openbaringen en door den Geest der profetie te prediken, te doopen en zijne kerk en zijn Eijk op te bouwen; maar na verlbop van tijd sterven zij, en eene lange tijd verloopt, en de menschen die hunne aanstelling doorlezen, waarin tot de elfe gezegd wordt: „gaat heenen in de geheele wereld, en predikt het Evangelie alle creaturen, hebben zich aangematigd deze volmagt als de hunne daar uit te nemen en zonder eene andere aanstelling, zijn zij opgetreden om het Evangelie te prediken, te doopen en de Kerk op te bouwen; doch zij, welke zij doopten, ontvingen nooit die gaven en zegeningen, die de Heiligen of burgers des koningrijks ten tijde der Apostelen ontvingen. Waarom? Omdat zij nog vreemdelingen waren, want de aanstelling, welke de Apostelen ontvangen hadden, gaf geen ander het recht in hunne plaats te handelen. Dat is een voorrecht hetwelk de Heere. zich zelf heeft voorbehouden; niemand heeft daartoe recht'dan zij, die door openbanng geroepen en door den H. Geest behoorlijk bekrachtigd zijn dit ambt waar te nemen. Doch verbaasd moge de lezer soms vragen: Hoe? is dan niemand onzer hedendaagsche predikers tot dat ambt geroepen en ordelijk bevestigd? Welaan lieve lezer! ik zeg u dat gij dit uit hunnen eigenen mond kunt

Sluiten