Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten zwijgen, terwijl, naar den regel van alle kerkelijke partijen in onze dagen, de priesters en geestelijken en dommes de leiding der godsdienstoefeningen in hunne hand hebben, 't Spreekt vanzelf, dat deze dienst tot een ledige vorm is geworden. Wat is dit anders dan de nieuwe wagen van David, (1 Kron. XIII: 7.) om het werk van God te doen in plaats van zich door het Nieuwe Testament te laten onderrichten wegens de oude, eenvoudige wijze, door God aangegeven? En is het daarom te verwonderen, dat zooveel onrust, droefheid, blindheid wereldschgezmdheid, dorheid en geestelijke dood in dé kerkelijke partijen onzer dagen heerschen? In plaats van de Ark door de van Jehovah daartoe verkorene Levieten te laten dragen, besloten David en zijne groeten dit door de meuwe dienst van een nieuwen wagen te laten bewerkstelligen. In plaats van de dienst der Ark, uitgevoerd door de uitverkorene dienaren van God, zien wij hier van de zijde van David en van Israël in den nieuwen wagen een navolging van het voorbeeld der Filistijnen, evenals de dnmst der verschillende godsdienstige belijdenissen naar de meest onschriftuurlijke voorbeelden gevormd is

De mensch bemint 'tmeest hetgeen nieuw, buitengewoon en door hem zelf uitgevonden is. De geschiedenis van Rome (ik bedoel het kerkelijke en niet het heidenscne Rome) levert ons de bewijzen daarvoor. Men vindt daar nieuwigheden, nieuwe uitondingen, verordeningen, plannen en gebruiken, welke men van de Joden en de Heidenen nagebootst heeft. En is er niet veel in het Protestantisme, dat aan het Roomsche systeem is ontleend ? -fcn zij, die zich van de Staatskerken hebben gescheiden namen vele dwalingen over, waarvan de bron in Rome te zoeken is. Men vergelijke slechts al deze kerkelijke gemeenschappen met de vergaderingen, in de Handelingen der Apostelen en in hunne Brieven vermeld, en men zal duidelijk inzien, hoezeer deze menschelijke stelsels de tegenstelling vormen van wat is ingericht door den Heiligen Geest Nauwelijks is er in die zoogenaamde kerken nog een trek te vinden overeenkomende met hetgeen wij

Sluiten