Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevolgen van het struikelen der runderen af te wenden en het omslaan van den wagen te voorkomen; maar zijne handeling had voor hemzelven de dood en voor allen, die aan deze onschriftmatige onderneming deelnamen, treurigheid en radeloosheid ten gevolge. De Ark of de tegenwoordigheid Gods moest zich nu van David en Israël terugtrekken, en in het huis van Obed-Edom haar intrek nemen, (vers 13.) waar zij geene menschelijke bescherming noodig had, en waar zich geene onbevoegde hand tot hare ondersteuning ophief. En wat was het gevolg? De Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat het zgne was. (vers 14.) Hier vinden wij alzoo zegen en blijdschap, terwijl wij aan den anderen kant verlies treurigheid en dood vinden. '

Is dit niet een ernstige les voor ieder, die in waarheid in Jezus Christus gelooft? Zijt gij, mijn lezer, nog lid en bevorderaar van een stelsel naar menschelijke uitvinding, overeenkomende met genoemde beklagenswaardige gebeurtenis betrekkelijk den nieuwen wagen van David en Israël? Welnu, bedenk dan wel, dat, hoe verkeerd en strijdig met Gods Woord ook alles was, de mensch zich nochtans daarover verblijdde, omdat het een vinding van zijn eigen verstand en een werk zijner handen was Maar let tevens op de gevolgen, op de verslagenheid en de ellende die daardoor ontstond; en zoo zal het met elk menschehjk stelsel gaan, dat, hoe goed ook in zijn oogen, en door allerlei muziekinstrumenten opgeluisterd, nochtans door God geoordeeld is en te niet gemaakt werd, daar het met m overeenstemming, maar in tegenspraak is met Zijn Woord, en slechts de verheerlijking van den mensch en de onteering Gods uitwerkt. Als de Heere morgen verschijnt, wat zal dan het lot van alle zoogenaamde kerken zijn? Zij zullen als menschelijke inrichtingen worden geoordeeld. Alleen dan, wanneer wij uitsluitend in Zijnen Naam vergaderd zijn, kunnen wij op Zijne erkenning rekenen en Zijne komst met vreugde verwachten.

Voorzeker, de ons in 1 Kron. XIII geschilderde gebeurtenis is een getrouw beeld van de kerkelijke partijen

Sluiten