Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in onze dagen, van Rome af tot de kleinste sekte toe; want zij zijn allen te zamen door menschen ingericht, en daarom in den grond der zaak aan elkaar gelijk, al verschillen zij ook in vele opzichten van elkander. Wie zal met het oog op de H. Schrift kunnen loochenen, dat al deze partijen door menschen zijn opgericht en in Gods Woord niet gevonden worden. Men neme een der gemeenten van het Nieuwe Testament, en men toone de werkelijke overeenstemming met de zoogenaamde kerken in onze dagen aan! Dit is onmogelijk. De gemeente des Nieuwen Testaments of de toenmaals plaatselijk gescheiden vergaderingen zijn door den Geest Gods gesticht, en hadden de roeping zich te beijveren „de éénheid des Geestes door den band des vredes te bewaren." De Heilige Geest maakte zondaren levend en verzamelde hen bijeen; zoo ontstond de eenheid des Geestes, die haar uitdrukking vond in de vergadering of de gemeente Gods, in welke stad, in welk land, en zelfs in welk huis men zich ook vereenigde in den naam des Heeren Jezus. Maar waar vinden wij thans, wat daarmede overeenstemt ? Wij kunnen het onverholen uitspreken, dat onder de verschillende zoogenaamde kerken of partijen der Christenheid niets dergelijks te vinden is. Het is daarom geen'wonder, dat er een groote verwarring ontstaat, zoodra men ontdekt, dat het werk, evenals dat van David en Israël, niet van den Geest Gods, maar van menschen is. Mogelijk zal deze of gene de taal dezer regelen te hard of te streng vinden, wanneer hij echter bedenkt, dat zij niet tegen personen, maar tegen onschriftuurlijke stelsels gericht zijn, dan zal hij stellig anders oordeelen; doch bovendien geef ik hem de verzekering, dat ik niet het minste gevoel van bitterheid, tegen wien ook, in mijn hart omdraag; en niets anders begeer, dan dat de Heere Zijne kinderen van alles bevrijde, wat met Zijn wil en Woord in tegenspraak is.

Sluiten