Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God ter zijde te stellen en op een vleeschelijken arm te vertrouwen, en daarom moest hij de nietigheid van het schepsel en de onbegrijpelijke macht en grootheid van God diep gevoelen, opdat hij niet meer in zichzelven, of bij anderen naar hulpe zou omzien, maar zich voor elke zaak tot God wenden zou. Met het oog op deze noodzakelijkheid werd het den Filistijnen veroorloofd nogmaals in slagorde voor hem te verschijnen. Wat zal David thans doen? Hij had door de goedheid Gods een groote overwinning behaald; zal hij nu op zichzelven betrouwen of zich met zijne hoofdlieden beraden? O neen, de bittere ervaring, die hij opgedaan had, was hij nog niet vergeten. Bovendien had hij de liefde, zorg en macht van Hem ondervonden, die gezegd had: „Vertrouw op mij!" „De Filistijnen voeren nog voort, en zij verspreidden zich in dat dal. En David vraagde God nog eens, en God zeide tot hem: Gij zult niet optrekken achter hen heen, omsingel hen van boven, en kom tot hen tegenover de moerbeziënboomen. En het zal geschieden, als gij hoort het geruisch van een gang in de moerbeziënboomen, kom dan uit ten strijde, want God zal voor uw aangezicht uitgegaan zijn om het leger der Filistijnen te slaan. David nu deed, gelijk als hem God geboden had, en zij sloegen het heir der Filistijnen van Gibeon af tot aan Gezer." (vs. 13—16.)

Hoe waar zijn de woorden Gods! De koning, de krijgsknecht en de dienaar Gods moest een bij zonderen weg doormaken. Hij moest geboden, die zeer tegenstrijdig waren, leeren opvolgen. Zoo was het ook met Abraham. Hem werd een zoon en erfgenaam toegezegd, als dit naar den regel der natuur niet meer te verwachten was. God had hem de belofte gegeven, dat zijn zaad als het stof der aarde en als de sterren des hemels in menigte zijn zou. En niettegenstaande deze belofte ontving Abraham het bevel dien eenigen zoon op te offeren. Zeker lag deze geheimnisvolle weg in de ondoorgrondelijke diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods. Doch de Heere leidt, zooals reeds is opgemerkt, zijne

Sluiten