Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeel! Zulk een huwelijk is de doodsklok van het praktische Christendom en van den vooruitgang in geestelijk leven! Het is zedelijk onmogelijk, dat iemand, wiens hals onder het huwelijksjuk met een ongeloovig persoon gebogen is, een onverdeeld navolger van Jezus kan zijn. Even zeker zou een hardlooper kunnen verwachten, dat hij door het aanhangen van een zwaar gewicht of van een dood lichaam den palm der overwinning zal verkrijgen.

Heeft men zich in onwetendheid onder zulk een juk begeven, dan zal de Heer ons, indien wij ten minste onze zonde voor Hem belijden, in zijne gemeenschap terugbrengen; doch nooit zal men het tot de trouwe navolging van een discipel des Heeren kunnen brengen. Door zulk een vereeniging wordt ons gansche karakter veranderd en al onze ervaringen gestoord. Men kan aan het geestelijk leven geen gevoeliger slag toebrengen dan door het aantrekken van een ongelijk juk. De daad op zichzelve bewijst reeds, dat het hart van God is afgeweken, en de wereld en hetgeen van de wereld is heeft liefgekregen; doch is het huwelijk gesloten, dan kan men er zeker van zijn, dat het licht der getuigenis is uitgebluscht. De verbintenis zelve is een verloochening van Christus, en hoe zou men dan daarna een waarachtig navolger van Christus kunnen zijn? Wel kan er van tijd tot tijd een enkele vonk van het licht der waarheid opflikkeren, doch die dient slechts om de verschrikkelijke duisternis van het ingenomen standpunt en zijne beklagenswaardige gevolgen openbaar te doen worden. Van een leven ter eer en verheerlijking van God kan onmogelijk spraak zijn.

Welk een ontzettend verlies! Geroepen God te dienen en zijnen Zoon uit de hemelen te verwachten, vereenigt men zich met de wereld, en wordt men langzamerhand in beginsel en wandel met haar gelijkvormig. Maar wat

Sluiten