Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Christenen met betrekking tot een tegenschriftuurlijk huwelijk ook alzoo zou gesteld zijn, dan zouden zij voor een wereld van droefheid en ellende bewaard blijven. I) Maar, ach! dat is bij velen niet het geval. Het hart verlaat dan de ware gemeenschap en is onbekwaam de dingen die daarvan verschillen, te onderscheiden; en in dezen toestand behaalt de duivel een gemakkelijke overwinning, en maakt hij snelle vorderingen om den geloovige te bewegen een ongelijk juk met de „ongerechtigheid," met „Belial", met de „duisternis" en met een „ongeloovige" aan te trekken.

"Wanneer het hart in gemeenschap met God is, dan is het geheel en al onderworpen aan zijn Woord; het ziet de dingen, zooals Hij ze ziet; het noemt ze, zooals Hij ze noemt, en niet zooals de duivel of wijzelven ze zouden noemen. Op deze wijze ontvlucht de geloovige den verleidehjken invloed van de valsche godsdienstige belijdenis

1) Het is voor den Christen van het grootste gewicht, de woorden van Jezus- Als uw oog eenvoudig is, dan zal uw geheele lichaam verlicht zijn" goed in het oog te houden. Als ik omtrent mijnen weg in verlegenheid ben dan heb ik reden om te vreezen, dat mijn oog niet eenvoudig is; want de verlegenheid is voorzeker geen bewijs, dat „het geheele lichaam verlicht is Wij bidden dikwijls om licht in dingen , waarmede wij, als het oog eenvoudig en de wil aan God onderworpen was, niet het minste zouden te doen hebben; en het moest daarom niet noodig zijn om licht te bidden. Ben bidden om dingen, waaromtrent het Woord Gods zich duidelijk verklaart, verraadt een oproerigen wil. Onlangs merkte iemand zeer terecht op: „Wij vragen dikwerf, hoe wij ons moeten gedragen in omstandigheden, waarin „ij ons tegen God, wil bevinden; terwijl wij ons, indien het geweten werkzaam was, van die omstandigheden zouden losmaken. Onze eigen wil bracht er ons in, en desniettegenstaande zouden wij gaarne den troost willen genieten, dat God ons op onzen zelfgekozen weg leidt. Het is zeker, dat wij niet onrustig omtrent Gods wil zullen zijn, indien wij ons in zijne nabijheid bevinden. „Als uw oog eenvoudig is, dan zal uw geheele lichaam verlicht zijn»; en daarom, als ons geheele lichaam niet verlicht is danisons oog zeer zeker niet eenvoudig." - „Dat is een armzalige troost , zult gij zegeen Ik antwoord: „Het is een rijke troost voor degenen wier eenige wensch het is, een eenvoudig oog te hebben en met God te wandelen.

Sluiten