Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan nebben, of uw hart zal met hopeloos berouw vervuld en uw leven door ontelbare zorgen verbitterd zijn.

Laat u toch door niets bewegen, een ongelfjk juk met een ongeloovige aan te trekken. Is uwe genegenheid opgewekt? "Weet dan, dat het niet de genegenheid van den nieuwen mensch, maar van de oude, vleeschelijke natuur is, en dat gij geroepen zijt die te kruisigen en te onderdrukken. Bid God om geestelijke kracht, om u boven den invloed van zulke genegenheden te verheffen en ze Hem ten offer te brengen.

Of staat uw belang daarbij op het spel ? Weet dan, dat het alleen uw belang is, en dat gij, als gij uw doel bereikt, het belang van Christus voor uwe vereeniging met „Belial" opoffert. Bovendien zijn het slechts tijdelijke en geen eeuwige belangen. De belangen van den geloovige en die van Christus moeten één zijn; en daarom is het duidelijk, dat de belangen van Christus, zoowel als zijne eer, zijne waarheid en zijne heerlijkheid opgeofferd worden , indien een lid zijns lichaams met „Belial" verbonden is. Wat zijn eenige honderden of duizenden guldens voor een erfgenaam des hemels ? God kan u meer dan dit geven. Hoe? gij waart op weg voor een ellendige handvol goud — voor dingen, die door het gebruik verderven — de waarheid Gods en daarbij uwen vrede en uwe gelukzaligheid op te offeren? O, God moge het verhoeden! Vlucht, evenals de vogel vlucht voor den valstrik, dien hij ziet en kent. Strek uwe hand uit naar een ware, besliste, oprechte navolging van Christus, en neem uw mes en slacht uwe genegenheden en uwe belangen op het altaar Gods. En al zal ook geen hoorbare stem van den hemel uwe handel wijze goedkeuren, zoo zult gij toch het onschatbare getuigenis van een gerust geweten en een onbenevelden geest hebben — voorwaar een rijke belooning voor het kostbaarste offer, dat gij in staat zijt te brengen!

Sluiten