Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat u daarom, mijn waarde lezer! eer gij zulk een gewichtige stap doet, dringend bidden, de zaak met een oprecht hart te onderzoeken, en in Gods tegenwoordigheid op de weegschaal des heiligdoms te wegen. Vraag Hem, wat Hij daarvan denkt, en luister met een onderworpen gemoed en een rein geweten naar zijn antwoord. En dit antwoord is duidelijk en krachtig, alsof het uit den geopenden hemel tot u kwam; het luidt: „Trekt geen ongeluk juk aan met den ongeloovige."

Indien gij u echter reeds in zulk een juk bevindt, dan raad ik u aan, u zoo spoedig mogelijk daarvan los te maken. Ongetwijfeld zult gij reeds ondervonden hebben, dat het een hoogst moeielijk juk is. U de treurige gevolgen, die uit zulk een positie voortvloeien, te willen schilderen, zou overbodig zijn; want gij zult ze zelf reeds hebben leeren kennen. O, geliefde broeder in Christus, verzuim geen oogenblik, dit juk af te schudden. Evenwel het moet geschieden voor den Heer, naar zijne beginselen en door zijne genade. Een slechte positie in te nemen is gemakkelijker dan die te verlaten. Een sedert tien of twintig jaren bestaande compagnieschap kan niet in één oogenblik verbroken worden. Het moet in rust, met ootmoed en onder veel gebed geschieden, als voor het aangeaieht des Heeren en met inachtneming zijner heerlijkheid. Men kan door de wijze van zijn uittreden uit een slechte positie den Heer evengoed onteeren, als door zijn intreden daarin. Heb ik daarom een compagnieschap met een ongeloovige, en zegt mijn geweten mij, dat dit verkeerd is, dan moet ik mijnen compagnon oprecht en vrijmoedig verklaren, dat ik niet langer met hem verbonden kan blijven; en daarna is het mijn plicht, de zaken der firma op zulk een oprechte en eerlijke wijze uit elkander te doen, dat de tegenpartij geen aanleiding tot aanmerkingen vindt, en den kwaadsprekers de mond gestopt wordt. Wij moeten, wanneer

Sluiten