Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij openlijk voor den Heer, en tot rechtvaardiging zijner heilige beginselen handelen, iedere soort van opgewondenheid en onbezonnenheid vermijden. Als iemand in een net verward is geraakt, dan helpt geen hevig, onbezonnen trekken en scheuren om er weer uit te komen. Neen, men moet zich verootmoedigen, men moet zijne zonden voor den Heer belijden, en dan met geduldig vastklemmen aan de genade, die niet alleen vergeven, maar ook op de rechte plaats leiden kan, zijne schreden terugtrekken.

Intusschen verandert, evenals bij het huwelijks-juk, de zaak veel, wanneer de onnatuurlijke handelsverbintenis vóór de bekeering is aangegaan. Wel is daardoor geenszins een blijven daarin gerechtvaardigd; maar in dat geval is het geweten niet zoo zeer daarin betrokken, en dit heeft veel invloed op de wijze van afbreken. Als ik mij zeiven wegens mijn verkeerd standpunt veroordeel, en als, zoo doende, de zedelijke toestand van mijn hart en geweten op den waren grond rust, dan zal de Heer zeer zeker de zaak in zijne hand nemen, en mij op de voor mij geschikte plaats stellen. Indien Hij echter mijne zaak regelt, zal Hij mij zeker niet veroorloven, de eene waarheid geweld aan te doen, terwijl ik aan de andere gehoorzaam ben. Hetzelfde woord, dat zegt: „Trekt geen ongelijk juk aan met den ongeloovige," zegt ook: „Weest niemand iets schuldig;" „als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor den Heer, maar ook voor de menschen;" „wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn." Indien ik door mijn aangaan van zulk een handelsverbintenis tegen Gods wil gehandeld heb, zoo mag ik geenszins door mijn uittreden een onrecht tegen de menschen begaan. Een geheele onderwerping aan Gods Woord door de kracht des Heiligen Geestes zal alles in orde brengen, onze voeten op den rechten weg stellen en ons bekwaam maken, alle gevaarlijke uitersten te vermijden.

Sluiten