Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kring met een wijd hart te verbinden; doch de Heer is in staat ons beiden te geven. Hij kan onze voeten op den nauwen, door Hem afgebakenden weg houden, zoodat wij noch ter rechter- noch ter linkerzijde afwijken; en Hij kan ons hart vervullen met zijne genade, zoodat het warm klopt voor allen, die Hem liefhebben, al scheiden zij zich niet met ons van de ongeloovigen af.

Een goddelijk en hemelsch doel zal nooit bereikt worden, wanneer ware Christenen zich vereenigen met hen, die volgens hunne eigen belijdenis geen Christenen zijn. De middelen worden nooit geheiligd door het doel; integendeel de middelen moeten, zoowel als het doel, met de beginselen van Gods heilig "Woord in overeenstemming zijn; anders zal het gevolg verwarring en schande zijn. Het mocht Jozafat toeschijnen, dat het een goed doel was Ramoth in Gilead uit de handen des vijands te rukken; het mocht den schijn van edelmoedigheid en vriendelijkheid hebben, toen hij op het voorstel van Achab antwoordde: „Ik zal zijn, gelijk gij zijt, en gelijk uw volk is, zal mijn volk zijn, en wij zullen met u zijn in dezen krijg;" (2 Kron. XVIII: 3.) doch hoe eindigde dit alles? Achab werd gedood, en Josafat redde ternauwernood zijn leven door de vlucht, terwijl zijn getuigenis geheel en al schipbreuk leed. Josafat bereikte derhalve het doel niet, waartoe hij zich met een ongeloovige verbonden had; maar al had hij ook zijn doel bereikt, nochtans zou dit geen rechtvaardiging van zijne handelwijze geweest zijn. Niets gerechtigt den geloovige met den ongeloovige een ongelijk juk aan te trekken; en hoe schoon, hoe aantrekkelijk en hoe schijnbaar rechtmatig de veldtocht naar Ramoth voor het menschelijk oog ook zijn mocht, zoo was hij naar het oordeel Gods toch slechts een hulp, den goddelooze bewezen, en een liefde voor de vijanden de Heeren. (2 Kron. XIX : 2.)

Sluiten