Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De waarheid Gods ontdoet den mensch en de dingen van hunne valsche kleuren, waarmede de wellevendheid en de valsche verdraagzaamheid ze bedekken, en toont ze in hunne ware gedaante. Het is een onuitsprekelijke genade, dat wij het duidelijke oordeel Gods over alles j wat ons omgeeft, bezitten; want dit geeft onzen geest rust, onzen wandel en ons karakter beslistheid, en bewaart onze gedachten, gevoelens en beginselen voor dat ongelukkige slingeren, hetwelk ons geheel ongeschikt maakt om een beslist en standvastig getuigenis voor Christus af te leggen. Wij moeten onvermijdelijk dwalen, indien wij ons oordeel naar de gedachten en meeningen der menschen zoeken te vormen; want zij oordeelen steeds naar den uitwendigen schijn, en niet naar het innerlijk karakter en wezen der dingen.

Vooronderstel, de menschen zouden, wat zij voor een goed doel houden, kunnen bereiken, toch zullen zij zich geenszins bekommeren over de wijze, waarop zij hun doel bereiken; terwijl de ware dienstknecht van Christus weet, dat hij het werk zijns Heeren naar de beginselen en naar de gezindheid zijns Heeren moet uitvoeren. Het zal zulk een niet bevredigen, het prijzenswaardige doel te bereiken, als dit niet geschieden kan op een door God goedgekeurden weg. Het middel en het doel moeten beiden goddelijk zijn.

Ik houd, b. v., de verspreiding van goede geschriften, en vooral de verspreiding van het zuivere, eeuwige Woord van God, voor een hoogst loffelijk doel; maar wanneer ik hei niet anders kan doen, dan door mij met ongeloovigen te vereenigen, dan zou ik het nalaten, daar ik geen kwaad mag doen, opdat het goede er uit voortkome. Maar, Goddank! de dienstknecht des Heeren kan dit kostbare Boek verspreiden, zonder de daarin gegeven voorschriften te overtreden. Hij kan op zijne eigen verant-

Sluiten