Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaart dit nu de zedelijke autoriteit? Kan nu uit de relatie van het kleine tot het groote het gezag geboren worden, dat over de menschenziel uitgaat?

De kleine en dus de zwakkere kan doordrongen worden met het besef van minder macht. Maar minder macht is nog iets anders dan minder recht. De meerderheid decreteert het zedelijk goede niet. Het zedelijk bewustzijn berust lang niet altijd in de publieke opinie der massa. Hetgeen in den individu zich niet rechtvaardigt voor de vierschaar der zedelijke autoriteit, rechtvaardigt zich niet door de veelheid, ook al bezigt menig overtreder het voorbeeld van velen om zich te verontschuldigen.

De historie leert, dat de poging om de autoriteit der massa tot zedelijke autoriteit te maken een fiasco bleek. Neem b.v. Athene na den dood van Pericles. Plato beschuldigt dezen beroemden Athener den ondergang zijner vaderstad te hebben bewerkt. Hij had betaling ingevoerd voor het deelnemen aan de publieke zaak.*) Vroeger had de regeering berust bij hen, wier materieele belangen samenhingen met die van den staat. Het plebs bleef buiten de ambten. Doch dit verkeerde, toen er voordeel aan verbonden was. De ochlokratie kreeg macht.2) Koning Demos

i) Gorgicus, LXXI, E.

*) Zie Geschichte und System der Platonischen Philosophie von Dr. K. F. Hermann, I, Heidelberg, 1839. S. 19-45. S. 43. Je

Sluiten