Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt het mjjj voor, dat het verreweg de voorkeur verdient, niet te tornen aan eene enkele uitdrukking, maar te wachten totdat èn kerkelijk èn wetenschappelijk ook hiervoor de volheid des tijds is gekomen. <

W$ kunnen op de historische ontwikkeling niet vooruit loopen. Op Gods tijd zullen de omstandigheden en het inzicht rnp zijn, zoodat de vrucht kan worden geplukt. Dat kan nu nog niet, zooals ons ook uit de nadere beschouwing van het Advies zal binken.

H.

Het Advies beschouwd.

Wij zijn thans genaderd tot het Advies zelf. Zeer terecht wordt vooropgesteld, dat wij »de Confessie onzer vaderen belijdende, onder de woorden waarin zij beleden, niets anders verstaan mogen, dan hetgeen zij zeiven, blijkens het stellig getuigenis der geschiedenis, met deze woorden bedoeld hebben«. Ongetwijfeld, zoo moet het zijn. Immers, wie anders doet, en in de woorden der Belijdenis een zin legt, die er door de opstellers niet in werd uitgedrukt, past eene methode toe zooals indertijd werd aangewend door hen, die steeds schermden met »den geest en de hoofdzaak«. Welke geest en hoofdzaak zelfs een Buddhist niet buiten de Herv. Kerk houden. De Confessie dient dan niet om te belijden, maar om zijne belijdenis te verbergen. Het resultaat daarvan kan niet anders zijn dan belijdenisloosheid, zooals het historisch verloop heeft bewezen. Juist omdat het de Confessie geldt, behoort elk woord zoo zuiver mogelijk den inhoud te dekken.

De Confessie moet dus historisch verstaan worden.

Sluiten