Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een kerkeraadsvergadering was namelijk besloten, die stoelen, die onbruikbaar waren, omdat de matten vergaan waren, met latwerk te betimmeren en er dan een groen kussen op te leggen. Zij, die daar dan gebruik van wenschten te maken, moesten dat extra betalen, maar in latere notulen wordt door den penningmeester geklaagd, dat van dit extra betalen niet veel kwam. Hoe het ook zij, men besloot nieuwe stoelen te koopen.

In dat jaar 1883 is men drie maal de gemeente doorgeweest met een lijst. Eerst voor het tekort over 't vorig jaar, toen voor den aankoop van nieuwe stoelen, en den derden keer voor het verven van de kerk.

In 1881 is P. Jonker vertrokken en in zijne plaats is P. Gootjes tot ouderling gekozen en inplaats van P. Gootjes K. Slot Sr tot diaken.

Nadat de rekening over 1880 was opgemaakt, bleek, dat er over dat jaar een tekort was van f 250,—

Daar zat niets anders op dan maar weer met een lijst rond te gaan, en hen, die dat wenschten, de ruimte maar te laten, wanneer ze wilden betalen bijvoorbeeld tot Augustus. Ook konden ze elke maand betalen, daar de oudste diaken Th. Doekes elke maand rond kwam, om de tractementsbijdrage op te halen. Besloten werd tevens hiervan iederen keer een kwitantie te geven.

Onder al die omstandigheden der geldmiddelen werd toch (als de inwendige zending van Noord-Holland elk jaar f 100,— wilde toezeggen) besloten f 2000,— op te nemen om een kerk te bouwen te Kolhorn. Het is er echter niet toe gekomen, want de inwendige zending wilde toezegging niet doen. Toen hebben ze te Kolhorn een huis gehuurd voor welke huur de kerkeraad persoonlijk borg werd.

Hier kunnen wij wel uit opmaken hoe de geestelijke arbeid te Kolhorn den kerkeraad ter harte ging. Ds Mol heeft daar met den kerkeraad van Dirkshorn gezegend mogen arbeiden.

Zoo lezen we in de notulen van 3 October 1879, dat de predikant en ouderling K. Doekes naar Kolhorn zouden gaan, om aldaar huisbezoek te doen.

En in de notulen van 3 Mei 1880, dat verslag werd gedaan door den predikant en ouderling Nomes, die naar Kolhorn waren geweest, alwaar 14 belijdenis des geloofs hadden afgelegd en 7 nog even wenschten te wachten.

In de kerkeraadsvergadering van 9 December 1880 werd besloten, om voor het avondmaal, dat 16 Januari 1881 zou gehouden worden te Kolhorn, een voorbereidingspredikatie te houden en huisbezoek te doen.

Sluiten