is toegevoegd aan je favorieten.

Uw werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds Wechgelaer was een man voor evangelisatie. Hij ging Zondagsavonds en soms in de week gedurig uit preeken in den omtrek. Ook ging hij geruimen tijd aaneen eiken Donderdagmorgen met Klaas en Pieter Doekes, (die dan naar Schagen gingen de markt te bezoeken) mee om te catechiseeren bij Zondervan, opzichter bij de H. IJ. Spoorwegmaatschappij. Ook ging hij vaak naar Winkel des Zondagsavonds, om daar in een evangeliesatiegebouwtje te spreken.

In 1892 op den eersten November is dominé met ouderling P. Doekes naar Winkel geweest, om huisbezoek te doen bij al de ouders van de kinderen, die eiken Zondag in dat gebouwtje Zondagsschool-onderwijs kregen van een zekeren van der Vliet. L. Doekes zou dien dag mee als koetsier. Toen wij in Winkel aankwamen, lieten wij het rijtuig bij den stalhouder, gingen eerst naar den Zondagsschoolonderwijzer van der Vliet, die een lijst klaar had, waarop de namen stonden van hen, die wij zouden bezoeken.

Den geheelen dag hadden wij noodig, om al die menschen te Winkel en omstreken te bezoeken. De menschen wisten soms niet wat zij er aan hadden, als wij daar met zijn drieën binnen kwamen, en als dominé dan begon te spreken over de belangen der onsterfelijke ziel, begonnen ze verbaasd te kijken of ze wilden zeggen: „Wat kom jij ons nou vertellen".

Zoo kwamen we ook bij eene vrouw, die alleen in huis was. Toen wij daar een poosje geweest waren en dominé tot haar gesproken had over de dingen van Gods Koninkrijk, zeide hij tegen haar, dat eer wij weg gingen, wij met elkander nog samen zouden bidden, zooals wij dat bij elk bezoek deden, maar dat wilde ze in geen geval hebben. Zij dacht, dat dit geld zou kosten, en het hield wat, eer zij ons geloofde, dat het ons niet om geld te doen was.

Ds. Wechgelaer is bij ons gebleven tot 1893, toen hij een roeping kreeg van de kerk te Alkmaar. Hij meende die roeping te moeten opvolgen.

26 November was de laatste Zondag, waarop hij als onze herder en leeraar voor ons zou optreden. In de morgengodsdienstoefening bediende hij niet alleen het Woord onder ons, maar mocht ons tevens nog voorgaan in de bediening van het Heilig Avondmaal, terwijl hij des namiddags een woord van afscheid tot de gemeente sprak.

Na samen met Krabbendam gesproken te hebben, is uit een drietal candidaten: van Goor, Smeding en Nawijn, beroepen candidaat van Goor, die de roeping heeft aangenomen, en hier zijn intree gedaan