Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE PLANNEN

VAM DE HO LL AM DIA-DRUKKERIJ

Een pruttelend recensent heeft wel eens opgemerkt dat wij de leestafels „överstroomen" met onze brochuren-reeksen.

Nu, hem die zoo spreekt vergeven wij zijn eenigszins korzelige opmerking gaarne, immers een recensent ziet zich nu eenmaal gedwongen alles wat hem wordt toegezonden voor korter of langer tijd in zijn studeerkamer huisvesting te verleenen;

hy is een slachtoffer,

dat zich, goedschiks of kwaadschiks, als het ware moet laten bombardeeren met alles wat verschijnt over het geheele land, en wie zou daarbij steeds zijn goed humeur bewaren? Dat, waar de zaken zóó staan, de pruttelaars onder de H.H. critici zich tot een enkeling bepalen, mag zelfs een wonderheeten en is ons het weldoend bewijs, dat ook de critiek tegenover het algemeen karakter onzer uitgaven even sympathiek gestemd is als het publiek dit blijkt te zijn.

Het doel onzer uitgaven: de verbreiding van degelijke kennis op allerlei gebied in een vorm die onder het bereik valt ook van kleine beurzen en van hen die geen tijd hebben om over alles dikke boekdeelen te doorworstelen — dit doel wordt blijkbaar in steeds ruimer kringen op prijs gesteld en wij vinden daarin een spoorslag om op den ingeslagen weg voort te gaan. Een voorrecht is het daarbij den steun te mogen ondervinden van zoo vele bekwame mannen in den lande zonder wier bereidwillige medewerking wij niets tot stand zouden kunnen brengen; het is ons dan ook een behoefte hun van deze plaats onzen hartelijken dank te betuigen.

Alvorens nu melding te maken van onze nieuwe plannen, eerst een enkel woord over de vervolg-reeksen die nu reeds een of meer jaren met meer of min regelmatige tusschenpoozen het licht zien.

^.c uuusic i» „rro en contra" Detrertenae Vraagstukken van Algemeen

Belang, een uitgave waarin nu reeds ruim | 40 | onderwerpen in hun vóór en tégen zijn behandeld door de specialiteiten "öp" ieder gebied. Zouden er vele ontwikkelden in ons land gevonden worden die de boekjes in hun stemmig grijs omslag met rooden opdruk nog niet kennen?

Veel minder stemmig in haar vrooiyk-geel gewaad

dient Ach. de reeks „Levensvragen" aan. Talrijke quaesties op godsdienstig wnsgeeng en natuurwetenschappelijk gebied zijn reeds onder de oogen gezien; meerdere wachten nog op een behandeling in de toekomst. Op„Pro enContra" heeft de reeks „Levensvragen" dit <vóor, dat hier voor ieder onderwerp meer plaatsruimte beschikbaar is; zij mist daartegenover het aantrekkelijke dat er in gelegen is een onderwerp van twee kanten te kunnen bezien

„Kerjk en Sec te", te herkennen aan de kleuren wit-en-rood, zal ook in het nieuwe jaar, onder leiding van den Redacteur Prof. van Veen, voortgaan met een beschrijving te geven van de eigenaardigheden, de leer en geschiedenis der onderscheidene Kerkgenootschappen en Secten, iedere richting zooveel mogelijk beschreven door een eigen vertegenwoordiger.

PROSPECTUS VAN ALLE UITGAVEN OP AANVRAAG

(zie omzijde)

Sluiten