Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Holland twee synodes gehouden werden, namelijk één in Zuid- en één in Noord-Holland, kwamen er dus ieder jaar zeven synoden bijeen. Limburg en een deel van het tegenwoordige Noord-Braband ressorteerde onder de Geldersche, het andere deel van Noord-Braband onder de ZuidHollandsche Synode 1). In Zeeland wilden de Staten, niettegenstaande herhaalde verzoeken, niet toestaan, dat er jaarlijks eene synode gehouden werd. Nu en dan echter gaven zij verlor er toe, maar na 1638 werd het voortdurend geweigerd. Alleen in buitengewone gevallen mocht men eene vergadering houden, die den naam van coetus droeg. In Drenthe werd de synode, die gewoonlijk classis generalis genoemd werd, op onbepaalde tijden uitgeschreven door of op last van het Landschapsbestuur. Soms verliepen er zelfs jaren tusschen twee zulke vergaderingen 2). In alle provinciën, waar men eene synode had, moest telkens vergunning tot het houden daarvan gevraagd worden aan de Staten, die daarvoor dan ook de niet onaanzienlijke onkosten zulk eener kerkvergadering betaalden s).

De samenstelling der synode was niet overal dezelfde. Zij bestond echter steeds uit predikanten en ouderlingen 4). Verder waren steeds commissarissen-politiek tegenwoordig als vertegenwoordigers der hooge overheid om toe te zien, dat in deze kerkelijke vergadering geen politieke zaken of

') Den Bosch met de Metjerij sedert 1641 onder Gelderland; Breda onder Zuid-Holland.

2) Na 1697 is er eerst in 1721 weer eene synode bijeengekomen.

3) Een enkele maal werd die toestemming geweigerd, bijv. in 1677 voor de Groninger synode en wel om een reden, die eenigszins vreemd klinkt, waar het een kerkelijke vergadering gold, nam. om „de droevige onlusten in de politieke regeeringe harer provincie".

) In Gelderland vaardigde ieder der negen classen twee predikanten en twee ouderlingen af; in Zuid-Holland ieder der elf classen drie predikanten en één ouderling; in Noord-Holland ieder der zes classen twee predikanten en twee ouderlingen; in Utrecht ieder der drie classen drie predikanten en twee ouderlingen; in Friesland ieder der zes classen twee predikanten en twee ouderlingen; in Ovenjsel ieder der vier classen drie predikanten en één ouderling; in Groningen zes van de zeven classen ieder drie predikanten en de classis van Groningen en 't Gorecht twee predikanten en één ouderling.

Sluiten