is toegevoegd aan je favorieten.

De bisschoppelijke hiërarchie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overal in handen der Gereformeerden. De trouwgeblevenen aan de Roomsch-Katholieke kerk verloren allen invloed naar buiten, de openlijke uitoefening van den Roomschen eeredienst werd niet langer geduld, bisschoppelijke waardigheden erkende men niet meer en de kerk, tot welke vroeger het gansche volk behoord had, leidde in 't verborgen een kwijnend bestaan, door allerlei bezwaren gedrukt, door velerlei maatregelen tegengewerkt, door al wat niet-Roomsch was altijd gehaat en soms ook vervolgd.

Na den dood van SCHENCK van TOUTENBURG, 25 Aug. 1580, bleef de aartsbisschoppelijke zetel van Utrecht onbezet. — Haarlems tweede bisschop GODEFRTDüS van Mierlo, moest in 1578 vluchten en had, toen hij den 28 Juli 1597 in ballingschap overleed, geen opvolger. — De eerste bisschop van Middelburg, Nicolaus DE Castro 2), stierf tijdens het beleg der stad, den 17 Mei 1573. Zijn opvolger joannes Streijen was slechts in naam bisschop, want tot zijn dood toe, den 8 Juli 1594, heeft hij zijn zetel niet kunnen beklimmen noch zijn bestuur kunnen uitoefenen. Hetzelfde lot trof den derden bisschop, karel FiLIPS rodoan, die in 1600 werd gewijd en wiens benoeming tot bisschop van Brugge in 1602 de opheffing van het bisdom Middelburg ten gevolge had. — joannes MahüSIUS, die tot eersten bisschop van Deventer benoemd was in 1561, werd niet alleen verhinderd inde stad te komen, maar ontving zelfs de wijding niet. Zijn opvolger, gillis de monte, werd wel gewijd en door alva's tusschenkomst op zijn zetel gebracht, maar toen hij den 26 Mei 1575 te Zwolle gestorven was, bleef Deventers bisschopszetel voortaan ledig. — Ook

x) De eerste bisschop van Haarlem, Nicolaus van Nieuwland, legde om redenen van gezondheid 28 Nov. 1569 zijn ambt neder en werd weer Wijbisschop van Utrecht.

a) In 1560 reeds benoemd, kon hij eerst 26 Dec. 1562 worden gewijd.