is toegevoegd aan je favorieten.

De bisschoppelijke hiërarchie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben en zou de Roomsch-Katholieke kerk onherroepelijk te gronde hebben moeten gaan in deze landen. Maar de ambtenaren, die geroepen waren ze te handhaven, deden het niet altijd en de klachten, die over het niet-handhaven door allerlei Gereformeerde kerkelijke vergaderingen en door afzonderlijke predikanten geuit zijn, mogen legio heeten. De regeering toonde zich op dit gebied altijd halfslachtig. Als Gereformeerde overheid nam zij steeds den schijn aan van krachtig verzet tegen de Roomsch-Katholieke kerk, maar als 't er op aan kwam uitvoering te geven aan wat zij zelve voorschreef, dan deinsde zij weer terug en was zij toegevend en zag zij zooveel mogelijk door de vingers, mits het maar niet al te erg liep. Vooral als de Roomschen maar met grof geld betalen wilden, werden zij door tal van omkoopbare ambtenaren ontzien. Voor de vele vrijheden, die zij hier en daar soms genoten, moesten zij rijkelijk offeren van hun geld en goed, en die dat niet wilden doen, moesten gevangenisstraf of verbanning over hebben voor het voldoen aan hunne godsdienstige behoeften of kerkelijke plichten.

Aan die toegevendheid en omkoopbaarheid, maar tevens aan eigen volharding en den niets ontzienden ijver hunner priesters hebben de Roomsch-Katholieken het te danken, dat zij in dien tijd van tegenstand en achteruitzetting niet moedeloos zijn geworden, maar zich hebben staande gehouden en versterkt. In de zeventiende eeuw nam, onder den invloed van de meerdere vrijheden, die zij langzamerhand genoten, en door dat velen hunner geloofsgenooten uit Vlaanderen en Brabant en uit het land van Munster en van Kleef zich hier vestigden, het aantal Roomschen eerder toe dan af, terwijl die toeneming in de achttiende eeuw, toen hun positie steeds dragelijker werd, bleef aanhouden.

Door de niet-bezetting der bisdommen kon echter de kerkelijke hiërarchie niet tot haar recht komen en was het bezwaarlijk het kerkelijk leven der Roomsch-Katho-