Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijke Letterkunde eene vereischte. Die studie werpt ook vruchten af voor den gewonen, pastoralen arbeid. Zult gij voor dat werk, dat wel eens iets eentoonigs heeft, opgewekt blijven, dan moet gij uwen geest verfrisschen door onderzoek en studie. Gelijk een diamant geslepen moet worden, heeft onze geest opscherping van noode. De uren, ook in uw predikantsleven aan studie, hetzij dan litterarische, hetzij dan theologische, gewijd, zijn niet verloren. Zij werpen eene schoone winst af en stellen u in staat om met grooter opgewektheid straks uw werk te verrichten. Mag ik uit ervaring spreken, dan kan ik u de verzekering geven, dat ik de laatste jaren van mijn pastorale leven, te Almeloo doorgebracht, geenen dag zonder ernstigen, pastoralen arbeid heb laten voorbijgaan. Ik was geroepen iederen dag te catechiseeren en huis- en ziekenbezoek af te leggen. En toch heb ik bijna geenen dag laten voorbijgaan, dat ik mij niet aan de theologische studie heb gewijd. Voorwaar! de school en het leven staan tot elkander in zulk eene nauwe, innige betrekking, dat zij nooit gescheiden mogen worden.

Wilt gij weten, hoe ik mijne lessen over de Oud-Christelijke Letterkunde en de exegese van de Boeken des Nieuwen Verbonds in zal richten, dan wil ik nu reeds dadelijk in eenige algemeene trekken uwe nieuwsgierigheid bevredigen. Ik hoop in geregelde volgorde verschillende gedeelten uit het Nieuwe Testament, en dat wel de belangrijkste en de schoonste, met en voor u te behandelen. Ik zeg met opzet met u, daar ik u ook op college aan den arbeid wil zetten en u de gelegenheid wil geven om u daar onder mijne leiding te vormen en te bekwamen. Voor jongelieden, die eenen zesjarigen gymnasialen cursus gevolgd hebben, is de eisch zeker niet te gestreng, dat zij het Nieuwe Testament cursorisch moeten kunnen lezen. Ik wil u gaarne daarbij in de finesses, in de moeilijkheden inleiden en licht in de duisternis voor u ontsteken. Tot zelfstandig oordeel wil ik u opwekken. Ik volg geenen commen-

Sluiten