Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwd is, wat na de prijsverhandeling van Prof. Doedes, na den arbeid, die in elk handboek van Inleiding op het Nieuwe Testament daaraan ten koste gelegd is en na de Prolegomena op het Novum Testamentum van Tischendorf toch zeker eene taak is, welke niet boven onze krachten gaat, — zal in den weg tot het vinden van den juisten, zooveel mogelijk echten tekst niet zoo mistasten. Alleen blijft ook bij de toepassing van de juiste methode het vinden van den echten tekst moeilijk, wanneer wij met bewerkingen of omwerkingen van oorspronkelijke geschriften te doen hebben. Hoogst bezwaarlijk is dan de vraag wat tot bet werk van den bewerker of omwerker èn wat tot het werk van de librarii behoort. Ik ben b. v. voor mijzelven met de tekstkritiek op de Apocalypse zeer voorzichtig geweest en heb mij aan de uitgaaf van mijne tekstkritische studiën op dat boek nooit gewaagd.

Genoeg, bij mijne exegese zal ik trachten allereerst op eenen goeden grondslag te bouwen. Ik zal zuiver grammatisch te werk gaan en op de eigenaardigheden van het Grieksche taaleigen goed acht geven. Aan de wetten der logica zal ik bij mijne redeneeringen zooveel mogelijk gehoorzaam zijn. Wij zullen getrouw het tekstverband raadplegen, zuiver psychologisch te werk gaan, in het gemoed des sprekers of schrijvers trachten door te dringen en het licht der geschiedenis op het verklaarde laten vallen. Bergen van bezwaren zullen zich bij onze onderzoekingen voordoen, doch wij zullen ons houden aan deze twee spreuken: „Dies diem docet" en „Per ardua ad astra".

Het Nieuwe Testament zal bij onze onderzoekingen op den voorgrond staan. Doch overeenkomstig den eisch der wet, waaraan ik trouw beloofd heb, en ook volgens mijn program zal ik mij niet tot het Nieuwe Testament bepalen. Ook in dit opzicht mag ik voortbouwen op de grondslagen, door Prof. Cramer gelegd. Ik wil de „Leer der twaalf apostelen" met u

Sluiten