Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heldenmoed en glorie boven alles gaan; en wordt daar eene luisterrijke overwinning behaald,, dan dreunt en bonst een jubelkreet naar den Hemel op, die voor eene wijle de snikken en kreten van rouw en zielesmart, het gekerm der gewonden, ja zelfs den donder van het geschut verdooft.

Getuigt niet geheel het streven van onzen tijd van eene overschatting van stoffelijke kracht, stoffelijke belangen, stoffelijke welvaart, welke1 in gehèele stofvergoding dreigt te eindigen? Dat zal wel niet het laatste woord der wetenschap of van de geschiedenis der menschheid zijn. Ook uit dezen nacht der tijden verbeiden mij een betere toekomst, omdat wij aan den levenden en eeuwig regeerenden God gelooven, wiens beide de kracht en de wijsheid zijn tot in eeuwigheid, die alleen de tijden en stonden verandert , koningrijken omkeert of bevestigt ]) die ook nu de teugels van het wereldbestuur niet aan Zijne almachtige hand laat ontglippen, en de middelen kent om ook uit dezen baaierd van verwoesting en verwarring, op Zijnen tijd licht en orde te herscheppen. Maar daarom sluiten wij ons oog voor de teekenen der tijden en het verderfelijke eener richting niet, welke ieder beoefenaar der wetenschap, ieder bedienaar des Euangeliums, die geen laffe dienaar van den tijdgeest is, ieder oprecht vereerder van God, ook gij, gemeente van Christus! indien gij uwe roeping verstaat, met al de macht der overtuiging moet bekampen. In zulk eenen tijd kan het niet te luide gepredikt en van de daken verkondigt worden, dat er nog hooger en edeler belangen der menschheid zijn, die tot eiken prijs gered

1) Daniël II: 20, 21.

Sluiten