is toegevoegd aan je favorieten.

Genade voor genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hier volgende Gedachtenisrede, in dagen van aanhoudende ongesteldheid niet zonder moeite opgesteld en uitgesproken, was oorspronkelijk niet voor de pers bestemd, en zou ook derwaarts niet zijn verzonden, ware zjj niet met zoo beschamenden aandrang van verschillende zijden begeerd, dat eene hardnekkige weigering den Prediker onder den schijn zou gebracht hebben van groote ondankbaarheid voor de hartelijke deelneming, hem dezer dagen, ver boven verdienste en waardigheid, van nabij en van verre betoond. Dat mocht niet, en daarom gaf ik toe, in de hoop op welwillende beoordeeling, en met den wensch dat de herlezing den zegenrijken indruk moge helpen bewaren, bij het hooren op velen teweeg gebracht. Eeniger mate kan dit eenvoudig woord als een Aanhangsel worden beschouwd' tot de „Laatste Geloofs-getuigenissen," voor weinige weken verschenen. Tevens brengt het de zwakke uitdrukking van mijn diepgevoelden dank aan allen, die ik onmogeUjk langs den gewonen weg kan bereiken, en die op eene of andere wijze hebben medegewerkt om de jongstverloopen gedenkdagen voor mij en de mijnen tot de schoonsten en onvergeteljjksten mijns levens te maken.

De Godsdienstoefening, met het zingen van Ps. 92 : 1, 7, 8, en het voorlezen van 1 Joh. 1 begonnen, werd door de Gemeente, na het uitspreken van den Apostolischen zegen, met Ps. 134: 3 besloten.