Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn er thans zeker van verre en nabij méér kerken en kansels, waar gij onvervalscht en luide haar hoort, dan voor veertig of vijftig jaren. De talrijke concentrische kringen, die zich rondom hetzelfde Middelpunt vormen, breiden langzaam, maar zeker zich uit; een ruime kring van kinderen en eenvoudigen, maar ook een kleinere van koningen en priesters op het gebied van den geest; en terwijl de Apostelen des ongeloofs nog altijd vruchteloos vragen, en klagen, en eindelijk het jagen naar het hoogste en beste vergeten, als de meest ijdele zaak van de wereld, is daar — ja Godlof — daar is eene levende gemeente van geesteüjk verlichten en verlosten, die blijft roemen: »gevonden," en voorts rustig wacht, dat iemand, die Hem verwerpt, haar hooger waarheid en rijker genade toone, dan in Jezus Christus verscheen.

Zoo mag ik spreken met blijde gewisheid, immers de getuigenis, alzoo afgelegd en voortgezet, zij wordt hier tot op dezen zelfden oogenbiik nog weder dankbaar herhaald. Herhaald — immers tot zekere hoogte door u allen, Gel., voor zoover het u althans tot bewustheid kwam, wat gij zonder dezen Christus zoudt zijn, en door dezen Christus kunt worden? Herhaald, meer bijzonder door u, die persoonlijk hebt gesmaakt en gezien, dat Hij goed is, en die althans nu en dan met den Apostel getuigen kunt: »ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed," al moet gij telkens bij den blik op u zeiven betreuren, dat gij u door eigen schuld zoo vaak ledig voelt, tegenover zooveel onafzienbaré volheid. O zeker, de Heer heeft ze ook hier, die, als zij mede aan het woord konden komen, niet zoo licht zouden zijn uitgesproken, waar het er op aankwam te getuigen, hoe Hij hun van God geworden is tot wijsheid, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en volkomen verlossing. En o, indien de wanden van menige binnenkamer eens een tong tot spreken ontvingen; indien van menig geheim Dag-

Sluiten