is toegevoegd aan je favorieten.

Genade voor genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestaafd wordt! Doet het, ook gij, lichtzinnigen, maar met een ernstig, vragend, biddend hart; zoo waarachtig God leeft, de zaak verdient de inspanning uwer edelste krachten. Kleinmoedige, die nog van verre staat; uw diep gevoel van behoefte is reeds een eerste genade; die dat te geven had, Hij heeft meer, en gij weet: »die heeft, hem zal gegeven worden". Geslingerden, laat uwe consciëntie spreken van schuld, en wantrouwt iedere stem van uw hart en de wereld, die u met de zonde leert spelen. Hongerige en dorstige, treed nader, altijd nader; aan zulk een vollen disch is nog wel een kruimke voor u; in zulk een diepen stroom nog wel een enkele teuge voor u. Wie gij zijt, och of ik met deze armen u opheffen en brengen kon aan de voeten van Hem, in wien ook voor u de volheid des levens is geopenbaard en geschonken! Voorwaar, gij zoudt meer winnen dan gij ooit hebt verloren, en niet rusten voor gij, als Johannes, de rustplaats aan zijn hart hadt gevonden.

Zoo bracht ik u nog eenmaal naar lust en roeping het volle Evangelie, Gel, maar mag ik dan nu ook in hooger naam geen eisch laten hooren aan wie dat Evangelie verkondigen of later verkondigen zullen, den eisch van heilige geestdrift? Uis die geestdrift allerminst vreemd, Hooggeschatte Ambtgenooten in onze Godgeleerde Faculteit, met wie ik mij bewust ben, zonder uitzondering, op denzelfden levensbodem te staan. Gij, waarde Doedes en Beets, hebt, de een reeds meer, de ander niet veel minder dan veertig jaren met mij éen en hetzelfde Evangelie verkondigd: Goddank, dat wij op een gedenkdag als dezen niet vreemd of koel tegenover elkander staan! —Geestdrift, uontbreekt zij evenmin, waardige Mannen, die hier of elders aan den dienst van het Evangelie uwe beste krachten gewijd hebt, en alleen door dat heilig vuur tegen de kilheid van zoo menige kerkelijke atmosfeer u beveiligt En zeker, indien