Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnt? Het antwoord op die vraag behoeven we niet zeer verre te zoeken. Groot is zeker de dwaling van hen, die meenen, dat het Scepticisme nit de grondbeginselen zelve van het Protestantsch geloof noodwendig heeft moeten ontstaan, omdat hierdoor aan ieders individuëele rede een zóó' onbeperkte vrijheid is toegekend, dat deze welhaast alle gezag moest verwerpen, en aan niemand dan aan zich zelve alleen nog geloof hechten kon. Volgens die stelling, door vele Roomsch-Katholieke theologen verdedigd , zou hij dan de beste en meest consequente belijder der Hervorming zijn, die altijd aan den twijfel toegevend, eindelijk tot een volstrekt Nihilisme zou geraken. Dan zou, om nu van nog lateren te zwijgen, brtjno batjer voorzeker voor den voortreffeliksten voorstander van het Protestantisme te houden zijn, omdat hij de gansche Evangeliegeschiedenis als een bloot verzinsel beschouwt, of nog beter een ltjdwig feüerbach, die alle menschelijke godsdienst voor een zinsbegoocheling des geestes houdt, welke zich als objectieve waarheid voorspiegelt aan zijn oog, terwijl zij niets dan een subjectieve hersenschim is. Maar wie weet het niet, dat het echt, oorspronkelijk Protestantisme wel de vrijheid van godsdienst en geweten heeft gehandhaafd, maar tevens van zijn volgelingen de gehoorzaamheid des geloofs heeft gevorderd aan het Woord Gods, welks stellig gezag het met te meer eerbied erkend heeft, bij het verwerpen van de kerkelijke autoriteit (1)? Neen, niet uit den aard en het karakter; integendeel, uit de ontaarding en verbastering van het Protestantisme is het Scepticisme der godgeleerden ontstaan. Tot de regte verklaring van zijn ontstaan moeten zoowel zielkundige als geschiedkundige oorzaken in rekening worden gebragt. Wat de eerste aangaat., het valt zeker ieder in het

(1) Zie aubehlen, die Göttl Offenb. Basel. 1861, p. 165.

Sluiten