is toegevoegd aan je favorieten.

Het scepticisme, door den godgeleerde onzer dagen zorgvuldig te vermijden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in denv weg te staan? Men zou kunnen zeggen: dit althans is iets van latere zorg. Ik antwoord daarop: nu reeds kan het genoegzaam blijken, dat echt wetenschappelijke godgeleerdheid en een volgroeid Scepticisme onmogelijk in vriendschap kunnen verkeeren. Wanneer de Sancta Theologia, eens de Koningin der wetenschappen geacht, haar geëerde plaats niet mag blijven bekleeden, maar verlaagd worden moet tot de nederige slavin van de willekeurige luimen van den eerste den beste, die op eigen hand twijfelen en philosopheren wil, dan kan het niet anders, of haar wetenschappelijke beoefening zal meer en meer worden verwaarloosd. De Schriftverklaring van Oud en Nieuw Testament wordt aanstonds een zaak van geringe beteekenis, wanneer men de Heilige Schrift berooven wil van dat éénig en goddelijk karakter, hetwelk haar tot heden in de Kerk toegekend is. Een letterkundige en kritische verklaring, ja, kan dan zeker nog gegeven worden van die oirkonden, even als van andere litterarische gedenkstukken der oudheid; maar hoe zal men zich dan nog eenigzins bekommeren over het gevoelen dier schrijvers, en den zin van schriften, wier uitspraken geen gezag hoegenaamd voor ons geloof en godsdienstig leven bezitten, en die men zelf ten aanzien der ware godsdienst in menig opzigt te boven gaat? — Eene ware Dogmatiek, dien naam inderdaad waardig, zal dan evenmin beoefend kunnen worden. Zij zal uit den aard der zaak gebrekkig, niets beteekenend, gansch problematisch moeten zijn, als het geloof aan het Bovennatuurlijke is vervallen; de gewigtigste dogmatische leerstukken hebben dan hun waarde verloren; onderzoekingen en onderscheidingen, waaraan de geleerdheid van eeuwen haar vlijt en studie heeft toegewijd, zijn dan ijdele beuzelingen geworden, waarvan het ons bevreemden moet,