Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreugde en goede verwachting. Mogten de banden, die ons reeds zOö lang verbonden hielden, nimmer verbroken, integendeel altijd hechter worden! — Ook u beveel ik mij zeiven aan, Hooggeleerde millies, Wiens schuldenaar ieder van zelf wordt, die in de orde der theologische faculteit te Utrecht wordt opgenomen. Ga voort, op uw voortreffelijke Wijze, de studie van hét Oude Verbond te leiden onder den zegen des Allerhoogsten, en de gbèdkeuring van alle Welgezinden! Aan u en aan ulieden allen, hooggeachte ambtgenooten, verleene God gezondheid van het ligchaam en veerkracht des geestes, opdat gij èh dezer Hoogeschool èn geheel der letterkundige en wetenschappelijke wereld nog lang tot sieraad en zegen moögt blijven!

Met een aandoening van bijzondere vreugd en verhoógd vertrouwen, rigt ik mij thatis tot u, Hoogleeraren in de Godgeleerdheid, allen mij sinds lange bekend. Zeker ook die vreugde is niet onvermengd bij de herinnering van een vinkè en hoijaaudSj die, zoo zij hier nog tegenwoordig hadden mógen zijn, zeker niét zouden geweigerd hebben mij, zal ik zeggen ? eèn vaderlijke of broederlijke hand te reiken. Maar u mag ik nog overig zien, Hooggeleerde botjman , en niet slechts staande gebleven, maar ondanks de zwakheid des ligchaams, zóó krachtig nog, èn wakker, en werkzaam van geest, dat de jongere medestander en gewezen discipel thans in u als het ware een krijgshaftig veteraan ziet van het oude Rome, die het schild niet nederlegt dan met het leven zelf, of een anderen vespasianIjs, wiens woord het was, dat een Eomeinsch Imperator staande moest sterven. Dat dit einde nog lang worde verhoed, wenschen en bidden allen, die u als den Nestor der Utrechtsche Theologen mèt het volste regt hoogachten, maar niemand kan het vuriger bidden dan ik, die nog in den jongsten tijd in u een beschermer verwerven mogt, zóó vermogend en edelmoedig, dat geen beschuldigde voor de wetenschappe-

Sluiten