Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men spreken, maar moeijelijk van bijbelsche Dogmatiek, om de eenvoudige reden, dat de Bijbel geen Dogmatiek bevat in den strengeren zin van het woord. Een tal van uitspraken treft gij hier aan, van Mozes en de Profeten, van Jezus en de Apostelen, verheven en onschatbaar van waarde; doch die allen zijn toch en blijven slechts kostbare bouwsteenen, en aan ü verblijft de zorg om met eigen hand een dogmatisch gebouw te doen rijzen. Doch daartoe zal het noodig zijn, dat die steenen niet slechts behoorlijk op elkander gestapeld, maar harmonisch in elkander gevoegd worden, alzoo, dat aan iederen steen de plaats worde toegewezen, die hem in onderscheiding van anderen toekomt. De uitspraken, waarmede gij arbeidt, behooren niet slechts ieder afzonderlijk, maar in haren onderlingen zamenhang; niet slechts in hare betrekkelijke verscheidenheid, maar in hare hoogere éénheid; niet slechts in het licht der geschiedenis, maar in dat van het Christelijk nadenken en de Christehjke levenservaring beschouwd te worden; met andere woorden, gij wordt niet alleen tot een uitlegkundigen, of historischen, maar tot een christelijk-wijsgeerigen arbeid geroepen, en hebt niet slechts de vraag te beantwoorden: „wat wordt in de H. Schrift als religieuse waarheid verkondigd," maar: „wat heb ik voor waarheid te houden, en op wat onwrikbaren grond?" Gij beroept u op het woord der Schrift, maar kunt kwaüjk vergeten, dat dit woord door verschillende leden en afdeelingen der Christeüjke kerk verschillend verklaard wordt, zoodat üwe eigenaardige opvatting u met sommigen vereenigt, en van anderen scheidt. Onvermijdelijk treedt gij dus van het

Sluiten